Home / Fundusze UE / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”

Opis zadań moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia w ramach RPO WŁ, okre­śla „Szcze­gó­łowy Opis Osi Prio­ry­te­to­wych Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego na lata 2007 – 2013”, który zawiera 7 głów­nych osi prio­ry­te­to­wych okre­śla­ją­cych moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia przed­się­wzięć w latach 2007-2013. Są to:

Oś prio­ry­te­towa I: infra­struk­tura transportowa

Dzia­ła­nie I.1 Drogi
Dzia­ła­nie I.2 Kolej
Dzia­ła­nie I.3 Porty lot­ni­cze
Dzia­ła­nie I.4 Miej­ski trans­port publiczny
Dzia­ła­nie I.5 Inte­li­gentne sys­temy transportu

Oś prio­ry­te­towa II: ochrona śro­do­wi­ska, zapo­bie­ga­nie zagro­że­niom i energetyka

Dzia­ła­nie II.1 Gospo­darka wodno – ście­kowa
Dzia­ła­nie II.10 Sieci cie­płow­ni­cze
Dzia­ła­nie II.2 Gospo­darka odpa­dami
Dzia­ła­nie II.3 Ochrona przy­rody
Dzia­ła­nie II.4 Gospo­darka wodna
Dzia­ła­nie II.5 Zagro­że­nia śro­do­wi­ska
Dzia­ła­nie II.6 Ochrona powie­trza
Dzia­ła­nie II.7 Elek­tro­ener­ge­tyka
Dzia­ła­nie II.8 Gazow­nic­two
Dzia­ła­nie II.9 Odna­wialne źró­dła energii

Oś prio­ry­te­towa III: gospo­darka, inno­wa­cyj­ność, przedsiębiorczość

Dzia­ła­nie III.1 Wspar­cie jed­no­stek b+r
Dzia­ła­nie III.2 Pod­no­sze­nie inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw
Dzia­ła­nie III.3 Roz­wój b+r w przed­się­bior­stwach
Dzia­ła­nie III.4 Roz­wój oto­cze­nia biz­nesu
Dzia­ła­nie III.5 Infra­struk­tura turystyczno-rekreacyjna

Oś prio­ry­te­towa IV: spo­łe­czeń­stwo informacyjne

Dzia­ła­nie IV.1 Infra­struk­tura spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego
Dzia­ła­nie IV.2 E-usługi publiczne
Dzia­ła­nie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw

Oś prio­ry­te­towa V: infra­struk­tura społeczna

Dzia­ła­nie V.1 Infra­struk­tura ochrony zdro­wia
Dzia­ła­nie V.2 Infra­struk­tura pomocy spo­łecz­nej
Dzia­ła­nie V.3 Infra­struk­tura edu­ka­cyjna
Dzia­ła­nie V.4 Infra­struk­tura kultury

Oś prio­ry­te­towa VI: odnowa obsza­rów miejskich

Dzia­ła­nie VI.1 Rewi­ta­li­za­cja obsza­rów pro­ble­mo­wych
Dzia­ła­nie VI.2 Reno­wa­cja sub­stan­cji mieszkaniowej

Oś prio­ry­te­towa VII: pomoc techniczna

Dzia­ła­nie VII.1 Pomoc tech­niczna wspo­ma­ga­jąca reali­za­cję RPO WŁ

Główne grupy bene­fi­cjen­tów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

* jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego, ich związki i sto­wa­rzy­sze­nia,
* jed­nostki orga­ni­za­cyjne, jst posia­da­jące oso­bo­wość prawną,
* admi­ni­stra­cja rzą­dowa,
* parki naro­dowe i kra­jo­bra­zowe,
* PGL Lasy Pań­stwowe i jego jed­nostki orga­ni­za­cyjne,
* zakłady opieki zdro­wot­nej dzia­ła­jące w publicz­nym sys­te­mie ochrony zdro­wia,
* jed­nostki naukowe,
* insty­tu­cje kul­tury,
* szkoły wyż­sze,
* osoby prawne i fizyczne będące orga­nami pro­wa­dzą­cymi szkoły i pla­cówki,
* jed­nostki sek­tora finan­sów publicz­nych posia­da­jące oso­bo­wość prawną (nie wymie­nione wyżej),
* part­ne­rzy spo­łeczni i gospo­dar­czy,
* orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe,
* kościoły i związki wyzna­niowe oraz osoby prawne kościo­łów i związ­ków wyzna­nio­wych,
* insty­tu­cje oto­cze­nia biz­nesu,
* spół­dziel­nie i wspól­noty miesz­ka­niowe, TBS,
* spółki wodne,
* przedsiębiorcy

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.rpo.lodzkie.pl/
http://www.cop.lodzkie.pl/

Scroll To Top