Home / Z regionu / 10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

Skrzydlewska CupJuż w ponie­dzia­łek roz­po­czy­nają się zapisy do trze­ciej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. Jak co roku w tur­nieju grają szkolne dru­żyny ze szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa łódz­kiego, które będą rywa­li­zo­wać w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: klasy I – III oraz klasy IV – VI.

Patro­nat nad tego­roczną edy­cją Skrzy­dlew­ska Cup objął Andrzej Bier­nat, mini­ster sportu, który ufun­duje puchar dla naj­lep­szego pił­ka­rza imprezy.

- Ser­decz­nie zapra­szam szkolne repre­zen­ta­cje, na każ­dego zawod­nika cze­kają stroje pił­kar­skie, a dla naj­lep­szych jak co roku atrak­cyjne nagrody  – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, pomy­sło­dawca i orga­ni­za­tor turnieju.

W ubie­głym roku w tur­nieju zagrały 123 dru­żyny, a wygrały repre­zen­ta­cje łódz­kich szkół: Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w kate­go­rii klas I – III oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 w kate­go­rii klas IV – VI. „Pięć­dzie­siątka piątka” trium­fo­wała w Skrzy­dlew­ska Cup dwa razy z rzędu czy w tym roku wygra po raz trzeci?

Zapisy zaczy­nają się 10 marca i potrwają do 5 kwiet­nia do godz. 17. For­mu­la­rze zgło­sze­niowe są do pobra­nia na stro­nie www.skrzydlewskacup.eu wypeł­nione można wysłać mailem na adres m.pawlak@skrzydlewska.eu, fak­sem pod nr 42 633 42 22 lub dostar­czyć oso­bi­ście do Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej przy ul. Piotr­kow­skiej 111 w Łodzi od ponie­działku do piątku w godz. 9 – 17.

 

5 marca 2014 roku

Scroll To Top