Home / Fundusze UE / 10 rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli pracy chcesz szukać za granicą

10 rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli pracy chcesz szukać za granicą

Jeśli zna­la­złeś cie­kawą ofertę pracy, nigdy nie płać przed wyjaz­dem za miesz­ka­nie za gra­nicą, sprawdź koszty utrzy­ma­nia na miej­scu - choćby na stro­nie lokal­nego super­mar­ketu. Jeśli korzy­stasz z usług agen­cji pośred­nic­twa pracy, nie płać jej za pośrednictwo…

Lotnisko.jpg

To tylko nie­które z rad, jakimi służy Eures, sieć euro­pej­skich ofert pracy. Znaj­dziesz tu aktu­alne oferty, także w Pol­sce (pocho­dzą z urzę­dów pracy i orga­ni­za­cji part­ner­skich EURES). Zare­je­stru­jesz kwa­li­fi­ka­cje, umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nia w inter­ne­to­wej bazie CV dostęp­nej dla zare­je­stro­wa­nych pracodawców.

Na Eures zyskasz też Euro­pej­ski Pasz­port Umie­jęt­no­ści, znaj­dziesz infor­ma­cje o warun­kach życia i zatrud­nie­nia w kra­jach Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, dane o euro­pej­skich ryn­kach zawo­do­wych, zawo­dach nad­wyż­ko­wych i defi­cy­to­wych. (pt)

Pobierz porad­nik: Bez­pieczne wyjazdy do pracy za granicę.

Scroll To Top