Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / 100 – lecie Zgierskiej Książnicy

100 – lecie Zgierskiej Książnicy

100 - lecie Zgierskiej Książnicy

 

Miejsko-Powiatowa Biblio­teka Publiczna im. Bole­sława Prusa w Zgie­rzu świę­to­wała dziś Jubi­le­usz 100 – lecia swo­jej działalności.

 

Z tej oka­zji poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, na ręce dyrek­tor biblio­teki, Pani Doroty Abram­czyk, skie­ro­wała list gra­tu­la­cyjny. Wyra­ziła w nim uzna­nie za wszyst­kie dotych­cza­sowe osią­gnię­cia pla­cówki oraz życzyła biblio­tece rze­szy nowych, wier­nych czy­tel­ni­ków i wielu rów­nie waż­nych jubi­le­uszy w przyszłości.

Zgier­ska biblio­teka jest jedną z naj­star­szych w woje­wódz­twie. Została utwo­rzona w 1913 roku przez Zgier­skie Towa­rzy­stwo Sze­rze­nia Wiedzy.

22 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top