Home / Z regionu / Projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego wybrane

Projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego wybrane

Naj­wię­cej gło­sów, bo pra­wie 69 tysiecy, odda­nych zostało z pomocą kart wrzu­co­nych do urn, dru­gim naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem oka­zało się gło­so­wa­nie przez internet.

Tą drogą głos oddało ponad 33 tysiące osób. Głos pocztą przy­słał nie­spełna tysiąc osób. Wszy­scy zde­cy­do­wali na co prze­zna­czone zostaną pie­nią­dze tego­rocz­nego budżetu oby­wa­tel­skiego naszego województwa.

BO SWŁ

Gło­so­wało się, przy­po­rząd­ko­wu­jąc pro­jek­tom odpo­wied­nią liczbę punk­tów. Aż pięć spo­śród pro­jek­tów zyskało ponad 10 tysięcy punktów.

Rekor­dowe popra­cie (14838 punk­tów)  miał ten, z sub­re­gionu wschod­niego: “Pro­mo­cja woje­wódz­twa poprzez ple­ne­rowe spo­tka­nia z kul­turą i histo­rią w gmi­nie Poświętne i nie tylko”.  W sumie - dzięki Waszym gło­som - do reali­za­cji skie­ro­wane zostaną aż 32 pro­jekty. Każdy jest ważny.

Naj­wię­cej pro­jek­tów to wyda­rze­nia spor­towe, w tym zawody, (ale też publi­ka­cje), wyda­rze­nia kul­tu­ralne, doty­czące zdro­wie i poli­tyki spo­łecz­nej. poprawy bez­pie­czeń­stwa i pro­mo­cji woje­wódz­twa. Wśród wybra­nych pomy­słów, które reali­zo­wane będą w 2018 roku, nie bra­ku­uje pro­po­zy­cji dla senio­rów, są rów­nież ple­ne­rowe siłow­nie i inte­gra­cyjny palac zabaw.

Ile będą kosz­to­wały pro­jekty budżetu oby­wa­te­skiego? Na przy­kład zakup sprzętu ratow­ni­czego dla ratow­ni­ków Zalewu Sule­jow­skiego - 300 tys. zł, a 16,1 tys. zł Letni Festi­wal w Kole­gia­cie Wolborskiej.

Zobacz: Pełna lista pro­jek­tów, które otrzy­mały naj­wię­cej punktów

W zakoń­czo­nej wła­snie edy­cji budżetu oby­wa­tel­skiego zgło­szo­nych zostało łącz­nie 209 pro­jek­tów. Do roz­dy­spo­no­wa­nia było 5 milio­nów zło­tych, po milio­nie w każ­dym z sub­re­gio­nów, na jakie podzie­lone zostało woje­wódz­two. (pt)

 

Scroll To Top