Home / Napisali o mnie / 12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

Urząd Miasta SkierniewiceW Skier­nie­wi­cach wice­mar­sza­łek woj. łódz­kiego Dariusz Klim­czak, czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska i pre­zy­dent Skier­nie­wic Krzysz­tof Jaż­dżyk pod­pi­sali umowę ws. dofi­nan­so­wa­nia pro­jektu „Budowa drogi łączą­cej rondo Soli­dar­no­ści z ulicą Raw­ską w Skierniewicach”.
Al. Pie­niążka, łączącą rondo Soli­dar­no­ści z Raw­ską, oddano do użytku w poło­wie ubie­głego roku. Inwe­sty­cja kosz­to­wała ponad 16 mln zł.

Czy­taj wię­cej: Dzien­nik Łódzki

Scroll To Top