Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / 120 rocznica założenia Browaru przez Anstadta w Zduńskiej Woli

120 rocznica założenia Browaru przez Anstadta w Zduńskiej Woli

W 120 rocz­nice zało­że­nia Bro­waru w Zduń­skiej Woli przez Zenona Anstadta, pre­zy­dent Mia­sta Zduń­skiej Woli wraz z Bro­wa­rem Sta­ro­pol­skim zor­ga­ni­zo­wał Bie­siadę Zduń­sko­wol­ską. Miesz­kańcy oraz zapro­szeni gości mogli podzi­wiać pokazy ZUMBY, Tan­ce­rzy Ognia  a także zoba­czyć pro­ces warze­nia piwa. Gwiazdą wie­czoru był zespół “THRUDY”.

Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zne­to­wał Tomasz Domi­niak z biura poselskiego.

15 wrze­śnia 2012 roku

Scroll To Top