Home / Z regionu / 13 grudnia: To już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia: To już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36 lat temu, 13 grud­nia 1981 roku, na ulice pol­skich miast wypeł­zły czołgi i opan­ce­rzone trans­por­tery - Woj­skowa Rada Oca­le­nia Naro­do­wego wpro­wa­dziła stan wojenny. Komu­ni­styczny rząd posta­no­wił siłą roz­pra­wić się ze wspie­ra­nym przez miliony Pola­ków spo­łecz­nym ruchem “Soli­dar­no­ści”. Dziś obcho­dzimy kolejną rocz­nicę tych tra­gicz­nych wyda­rzeń, na trwałe nazna­czoną krwią wielu ofiar, w tym gór­ni­ków kopalni “Wujek”.

13 Grudnia swiatelko wolnosci

 

Już w przed­dzień 13 grud­nia mili­cja i służby bez­pie­czeń­stwa roz­po­częły masowe aresz­to­wa­nia w całym kraju. Inter­no­wa­nych zostało ponad 10 tysięcy osób.  Od rana radio i tele­wi­zja nada­wały jedy­nie komu­ni­kat, gro­bo­wym gło­sem odczy­ty­wany przez gene­rała Woj­cie­cha Jaruzelskiego.

WRON wpro­wa­dził została godzinę mili­cyjną, zakaz zgro­ma­dzeń, zawie­sze­niu ule­gła dzia­łal­ność sto­wa­rzy­szeń i związ­ków. Wiele firm zmi­li­ta­ry­zo­wano a od 13 grud­nia sądy zaczęły orze­kać w try­bie doraź­nym. Mimo pra­wie 200 straj­ków, ktre wybu­chły w kolej­nych dniach, wła­dzom udało się zdu­sić spo­łeczny opór.  Stan wojenny został defi­ni­tyw­nie znie­siony dopiero po 586 dniach, 22 lipca 1983 roku.

W rocz­nicę 13 grud­nia Zarząd Regionu Ziemi Łódz­kiej NSZZ „Soli­dar­ność” orga­ni­zuje uro­czy­sto­ści, które roz­poczną się o godzi­nie 17 mszą w kościele oo jezu­itów przy ulicy Sien­kie­wi­cza 60 w Łodzi. Mszy będzie prze­wod­ni­czył metro­po­lita łódzki ksiądz arcy­bi­skup Grze­gorz Ryś.

Ok. godz. 18, uczest­nicy obcho­dów przejdą spod kościoła pod Pomnik-Krzyż poświę­cony ofia­rom stanu wojen­nego przy kościele Pod­wyż­sze­nia Świę­tego Krzyża u zbiegu ulic Sien­kie­wi­cza i Tuwima, gdzie złożą kwiaty i zapalą zni­cze. (pt)

 

Scroll To Top