Home / Z regionu / 13 grudnia. To już 33. rocznica stanu wojennego

13 grudnia. To już 33. rocznica stanu wojennego

światło wolności13 grud­nia w całym woje­wódz­twie odbędą się obchody 33. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego 1981 roku.

Wspo­mi­namy wszyst­kich ofiary dni, gdy komu­ni­ści pró­bo­wali bru­tal­nie stłu­mić wspa­niały, spo­łeczny zryw, zapo­cząt­ko­wany straj­kiem w Stoczni Gdań­skiej, 21 postu­la­tami z Sierp­nia 1980 roku i falą robot­ni­czych pro­te­stów, która szybko ogar­nęła całą Polskę

Wiele osób pamięta jesz­cze sym­bol tam­tych dni: tele­wi­zyjne i radiowe wystą­pie­nie gen. Woj­cie­cha Jaru­zel­skiego, który w nie­dzielny pora­nek gro­bo­wym gło­sem oznaj­mił wpro­wa­dze­nie stanu wojen­nego przez Radę Państwa…

Stan wojenny został zawie­szony po roku, a po kolej­nych sied­miu mie­sią­cach - odwo­łany. Z nową mocą ruszyły demo­kra­tyczne zmiany. Już nic ich nie mogło powstrzymać.

Świa­tło wol­no­ści” to objęta patro­na­tem pre­zy­denta RP kam­pa­nia spo­łeczna Insty­tutu Pamięci Naro­do­wej.  Nawią­zuje do gestu Jana Pawła II, który w Wigi­lię 1981 roku, na znak jed­no­ści z roda­kami, zapa­lił świecę w oknie Pałacu Apo­stol­skiego w Watykanie.

Ówcze­sny pre­zy­dent USA Ronald Reagan, w bożo­na­ro­dze­nio­wym orę­dziu powie­dział: „Polacy zostali zdra­dzeni przez wła­sny rząd. Ci, któ­rzy nimi rzą­dzą, oraz ich tota­li­tarni sojusz­nicy oba­wiają się wol­no­ści, którą Polacy tak bar­dzo umi­ło­wali. Niech pło­mień milio­nów świec w ame­ry­kań­skich domach będzie świa­dec­twem, że świa­tła wol­no­ści nie uda się zgasić”.

Scroll To Top