Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Konkurs „Języki obce w szkole”

Konkurs „Języki obce w szkole”

Wczo­raj w Zespole Szkół nr 15 w Łodzi odbył się kon­kurs „Języki obce w szkole”, któ­rym wzięły udział gim­na­zja oraz szkoły ponad­gim­na­zjalne z terenu woje­wódz­twa łódzkiego.

Uczest­nicy byli oce­niani w dwóch kate­go­riach: wła­sna twór­czość w języku obcym oraz inter­pre­ta­cja utworu muzycz­nego. Jury w skła­dzie Miko­łaj Janic – dyrek­tor ds. roz­woju CRiE, Alek­san­dra Roma­niec – nauczy­ciel histo­rii z SP 145 w Łodzi oraz Karina Jędrzej­czyk – asy­stentka Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego miało duże pro­blemy z wybra­niem zwy­cięzcy, ponie­waż poziom była bar­dzo wysoki. Udało się jed­nak wyło­nić 7 lau­re­atów, któ­rzy wystą­pią w kon­cer­cie finałowym.

19 grud­nia 2012 roku

Scroll To Top