Home / Z regionu / 198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

Lista star­towa zamknięta, wszyst­kie zgło­sze­nia poli­czone, o pomyłce nie może być mowy – w tego­rocz­nym tur­nieju zagra 198 drużyn.

198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

Beł­cha­tów, Alek­san­drów Łódzki, Radom­sko, Sie­radz, Skier­nie­wice, Opoczno, Wie­luń, Piotr­ków Try­bu­nal­ski, Pabia­nice, Cze­chy, Koluszki, Roki­ciny, Unie­jów, Łódź – lista miast w regio­nie, w któ­rych będziemy grać mecze eli­mi­na­cyjne jest długa, a zaczy­namy już 14 kwiet­nia w Sie­ra­dzu.

- Bar­dzo się cie­szę, że tego­roczna impreza cie­szy się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem, przy­znaję, że nie spo­dzie­wa­łam się aż tylu zespo­łów  – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i orga­ni­za­tor tur­nieju.-  Zapra­szam kibi­ców na Orliki, a zawod­ni­kom życzę zwy­cięstw i efek­tow­nych goli.

Eli­mi­na­cje zaczy­namy 14 kwiet­nia, jedziemy do Sie­ra­dza, a dzień póź­niej do Beł­cha­towa. Jak co roku gramy w gru­pach, sys­te­mem każdy z każ­dym, a zwy­cięzca grupy awan­suje do ćwierć­fi­nału. Spo­tka­nia ćwierć­fi­na­łowe roze­grane zostaną także w gru­pach, sys­te­mem każdy z każ­dym, ale na Orli­kach w Łodzi.

- Walka o puchar Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu zapo­wiada się nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jąco, tylu zawod­ni­ków, a puchar trafi do naj­lep­szego z nich – dodaje poseł Skrzy­dlew­ska.  – Cie­kawe, który z mło­dych pił­ka­rzy zdo­bę­dzie to trofeum.…

Na stro­nie www.skrzydlewskacup.eu wkrótce opu­bli­ku­jemy szcze­gó­łowy har­mo­no­gram spo­tkań eliminacyjnych.

7 kwiet­nia 2014

Scroll To Top