Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / 35 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łódzkiem

35 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łódzkiem

Uro­czy­ste prze­ka­za­nie trzech pod­pi­sa­nych umów w kon­kur­sie na uzbro­je­nie tere­nów inwe­sty­cyj­nych (w ramach II osi prio­ry­te­to­wej RPO WŁ  - Pod­dzia­ła­nie 2.1.1. Tereny Inwe­sty­cyjne) nastą­piło dziś z udzia­łem Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Joanna-Skrzydlewska

W ramach kon­kursu zostały zło­żone 3 wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie, o łącz­nej war­to­ści pro­jek­tów 35 204 691,58 zło­tych na łączną kwotę dofi­nan­so­wa­nia 13 541 593,17 złotych.

W Brze­zi­nach, dzięki unij­nemu wspar­ciu, będzie można przy­go­to­wać tereny inwe­sty­cyjne pod II etap roz­bu­dowy strefy inwe­sty­cyj­nej przy ulicy Waryń­skiego dla 3 poten­cjal­nych inwe­sto­rów. Kon­kret­nie - uzbro­je­nie terenu inwe­sty­cyj­nego w nie­zbędne media, pokry­cie wydat­ków na przy­go­to­wa­nie, zarzą­dza­nie pro­jek­tem i jego obsługę oraz pro­mo­cję tere­nów inwe­sty­cyj­nych wśród poten­cjal­nych inwe­sto­rów, dla któ­rych zare­zer­wo­wane zosta­nie łącz­nie 10,55ha.

W gmi­nie Daszyna nowe tereny inwe­sty­cyjne to obszar 3 hek­ta­rów, zlo­ka­li­zo­wany są w pobliżu auto­strady A1, węzła auto­stra­do­wego pół­noc – połu­dnie, sieci dróg kra­jo­wych i regio­nal­nych. W gmi­nie Koluszki powierzch­nia przy­go­to­wa­nych tere­nów inwe­sty­cyj­nych to 21,32 ha, na któ­rych powinno powstać pięć nowych inwe­sty­cji. (opr. pt)

Scroll To Top