Home / Z regionu / 42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

Skrzydlewska Cup

Już 42 szkolne dru­żyny pił­kar­skie zgło­siły się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014, a wśród nich jest czwarty zespół ubie­gło­rocz­nej edy­cji – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 z Beł­cha­towa. Z dru­żyn gra­ją­cych wcze­śniej w tur­nieju są też Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 z Alek­san­drowa Łódz­kiego, Szkoła Pod­sta­wowa nr 114 z Łodzi czy Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 z Radom­ska. Na liście star­to­wej są także debiu­tanci ze szkół w Ozor­ko­wie, Ruśćcu czy Brze­zi­nach oraz Spo­łecz­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Łodzi.

- Każde zgło­sze­nie jest dla mnie tak samo ważne, każdą dru­żynę witam tak samo ser­decz­nie – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor imprezy. – Zapisy będą trwały jesz­cze przez dwa tygo­dnie, zatem jest jesz­cze czas, aby wysłać swoje zgło­sze­nie. Zapra­szam i nie­cier­pli­wie cze­kam na kolejne szkolne reprezentacje.

Pierw­sze mecze eli­mi­na­cyjne zostaną roze­grane już 14 kwiet­nia, rów­no­le­gle mecze będą roz­gry­wane w mia­stach woje­wódz­twa i w Łodzi.

Na uczest­ni­ków Skrzy­dlew­ska Cup 2014 cze­kają atrak­cyjne nagrody, tą naj­waż­niej­szą będzie puchar od Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu, który objął tego­roczny tur­niej swoim patro­na­tem. Jak co roku każdy uczest­nik dosta­nie koszulkę i spodenki pił­kar­skie, a zwy­cięzcy – obok atrak­cyj­nych nagród – mają zapew­niony tre­ning pod okiem Michała Pro­bie­rza, obec­nie szko­le­niowca gdań­skiej Lechii. Jak co roku zaję­cia odbędą się na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa.

Na zgło­sze­nia cze­kamy do 5 kwiet­nia do godz. 17, można je wysłać mailem na adres m.pawlak@skrzydlewska.eu lub sekretariat2@skrzydlewska.eu, fak­sem pod nr 42 633 44 22 albo pocztą pod adre­sem Biuro Posel­skie Joanny Skrzy­dlew­skiej, ul. Piotr­kow­ska 111, 90-425 Łódź.

21 marca 2014

Scroll To Top