Home / Napisali o mnie / 5 lat Joanny Skrzydlewskiej

5 lat Joanny Skrzydlewskiej

NaszTomaszow.plWielu z nas zasta­na­wia się czym zaj­mują się euro­po­sło­wie w ciągu trwa­ją­cej pięć lat kaden­cji. Wyda­wać się może, że cała aktyw­ność sku­pia się na uczest­nic­twie w posie­dze­niach ple­nar­nych. Jak się oka­zuje nie tylko two­rze­niem unij­nego prawa posło­wie się zajmują.

Codzienna gazeta inter­ne­towa NaszTomaszow.pl szcze­gó­łowo przed­sta­wiła dzia­łal­ność euro­po­seł Joanny Skrzy­dlew­skiej w kaden­cji 2009-2014 na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

Pełen tekst na: NaszTomaszow.pl.

8 maja 2014

Scroll To Top