Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki: 50 mln zł na opiekę nad dziećmi do 3 lat

Dziennik Łódzki: 50 mln zł na opiekę nad dziećmi do 3 lat

pieniądze na przedszkola w województwie łódzkim- W tym roku Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi chce prze­zna­czyć 50 mln zł w ramach pro­gramu wspo­ma­ga­nia powrotu na rynek pracy osób spra­wu­ją­cych opiekę nad dziećmi do 3 lat - infor­muje “Dzien­nik Łódzki”. Z tych 50 mln aż 17 mln to pie­nią­dze, które zostały z pierw­szej edy­cji pro­gramu z ubie­głego roku.

Wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska podej­rzewa, że nie­wielka ilość chęt­nych w pierw­szej edy­cji kon­kursu wyni­kała z nie­do­in­for­mo­wa­nia, bo zapo­trze­bo­wa­nie na opiekę nad małymi dziećmi jest bar­dzo duże

W kon­kur­sie na dofi­nan­so­wa­nie opieki nad małymi dziećmi z 40 wnio­sków, sito selek­cyjne prze­szły wtedy 22. Dofi­nan­so­wano je łącz­nie kwotą 12 mln zł.

Pełny tekst w “Dzien­niku Łódz­kim

Zobacz też: Unijne wspar­cie dla opie­ku­nów maluchów

 

Scroll To Top