Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / 546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

Co w 2016 roku ofe­ruje Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego? Realne wspar­cie dla miesz­kań­ców, ich firm i samo­rzą­dów. Sprawdź szcze­góły: na stro­nach rpo.lodzkie.pl znaj­dziesz infor­ma­cje o tym kiedy zostaną uru­cho­mione kon­kursy, dla kogo są prze­zna­czone i jak się ubie­gać o pieniądze.

Scroll To Top