Home / Z regionu / 60+ Wolontariat - twoja druga młodość

60+ Wolontariat - twoja druga młodość

  60+ Wolontariat - twoja druga młodość

Ponad 60 senio­rów wzięło udział w inau­gu­ra­cyj­nym spo­tka­niu nowego miej­skiego pro­jektu „60+ Wolon­ta­riat – twoja druga mło­dość” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez łódzki magi­strat. Celem pro­gramu jest akty­wi­za­cja osób star­szych, włą­cze­nie ich w dzia­łal­ność na rzecz mia­sta i wyko­rzy­sta­nie wie­dzy oraz doświad­cze­nia życio­wego senio­rów.

- To bar­dzo dobra ini­cja­tywa, jestem prze­ko­nana, że wielu senio­rów chęt­nie zaan­ga­żuje się w  pomoc potrze­bu­ją­cym – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Senio­rzy mają nie tylko zapał do dzia­ła­nia, pracy spo­łecz­nej, ale też ogromną wie­dzę, którą z pew­no­ścią chęt­nie się podzielą z młod­szym pokoleniem.

Do pro­jektu może dołą­czyć każdy kto skoń­czył 60 lat, ma dużo wol­nego czasu i chce się zaan­ga­żo­wać w dzia­łal­ność spo­łeczną, a także brać udział w akcjach orga­ni­zo­wa­nych przez samo­rząd oraz inne insty­tu­cje na rzecz seniorów.

Podobne spo­tka­nia będą się odby­wały raz w mie­siącu, będą oka­zją do spo­tkań z orga­ni­za­cjami potrze­bu­ją­cymi wspar­cia wolon­ta­riu­szy, wymiany infor­ma­cji na temat cie­ka­wych wyda­rzeń oraz kon­taktu mię­dzy seniorami.

20 marca 2014

Scroll To Top