Home / Z regionu / 67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

Aż 67 goli w 15 spo­tka­niach i awans Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w kate­go­rii klas I – III oraz IV – VI. W ćwierć­fi­nale w star­szej gru­pie wie­ko­wej zagra także repre­zen­ta­cja szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska – ze względu na dużą liczbę zgło­szo­nych dru­żyn w star­szej kate­go­rii wie­ko­wej, rywa­li­za­cja odby­wała się w dwóch gru­pach stąd para ćwierćfinalistów.

67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

W zma­ga­niach zespo­łów z klas I-III ekipę z Radom­ska popro­wa­dził do awansu mia­no­wany przed tur­nie­jem na opie­kuna repre­zen­ta­cji SP 2 Jaro­sław Zie­liń­ski, tata jed­nego z zawod­ni­ków. Pan Zie­liń­ski miał podwójne powody do dumy: nie dość, że jego pod­opieczni wygrali eli­mi­na­cje, to duży udział miał w tym jego syn - Jakub. Wyczyn innego snaj­pera dru­żyny SP 2 Bar­tło­mieja Koł­czaka, który strze­lił trzy bramki w spo­tka­niu SP 2 Radom­sko - SP Pławno zakoń­czo­nym wyni­kiem 7:1 jeden z kole­gów skwi­to­wał krótko: - Bar­tek, Ty to jakaś armata jesteś!.

W rywa­li­za­cji klas IV-VI gra­li­śmy w dwóch gru­pach, a pił­ka­rze SP 2 Radom­sko i SP 4 Radom­sko soli­dar­nie wygrali po trzy mecze. Pięk­nymi strza­łami zdo­by­wał gole Saj­mon Sadow­ski (SP 2), który ude­rzał mocno i pre­cy­zyj­nie, a Bar­tło­miej Grzy­wacz (SP 4) cza­ro­wał wyszko­le­niem technicznym.

- Sam się uczę róż­nych sztu­czek i spra­wia mi to dużą frajdę – przy­znał Bar­tek Grzywacz.

A o frajdę i przy­jem­ność z gry w Skrzy­dlew­ska Cup cho­dzi przede wszystkim.

Jutro ostatni dzień eli­mi­na­cji w woje­wódz­twie – jedziemy do Skier­nie­wic. W Łodzi o awans zagrają kolejne zespoły z klas IV – VI, tym razem na Orliku SP 81.

5 maja 2014

Scroll To Top