Home / Z regionu / 8 marca Łódź Fabryczna zamieni się w “Stację Kobiet”

8 marca Łódź Fabryczna zamieni się w “Stację Kobiet”

8 marca na Dwo­rzec Fabryczny w Łodzi (a dokład­nie jego hala wschod­nia, od strony al. Sche­ible­rów) zamieni się w “Sta­cję Kobiet”. Od godz. 13 do 17 Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna wraz z part­ne­rami wyda­rze­nia zapra­sza wszyst­kie  panie z Łodzi i woje­wódz­twa do świę­to­wa­nia Dnia Kobiet.

stacja kobiet_plakat

Joanna Skrzy­dlew­ska poin­for­mo­wała o szcze­gó­łach wyda­rze­nia pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej. “Sta­cja Kobiet” sta­nie się miej­scem, gdzie każda kobieta może zadbać o zdro­wie, urodę, kon­dy­cję fizyczną i swe samopoczucie.

Bez­płatne kon­sul­ta­cje leka­rzy spe­cja­li­stów, bada­nia medyczne, porady w spra­wach reha­bi­li­ta­cji i fizjo­te­ra­pii staną się dostępne dzięki spe­cja­li­stom z Woje­wódz­kiego Cen­trum Onko­lo­gii i Trau­ma­to­lo­gii im. M. Koper­nika w Łodzi.

Stu­dentki z Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego będą słu­żyć radą jak prze­pro­wa­dzić samo­ba­da­nie piersi, opo­wie­dzą też o pro­fi­lak­tyce raka szyki macicy. Panie będą mogły zro­bić bada­nie spi­ro­me­trem, poroz­ma­wiać z pul­mo­no­lo­giem i kar­dio­lo­giem z Woje­wódz­kiego Cen­trum Lecze­nia Cho­rób Płuc i Rehabilitacji.

Do dys­po­zy­cji pod­czas “Sta­cji Kobiet”  będą też tre­ne­rzy fit­ness i instruk­to­rzy nauki pły­wa­nia, można będzie sko­rzy­stać z masaży rąk i twa­rzy i uzy­skać porady od fachow­ców od maki­jażu i sty­li­stów. Na sce­nie zapre­zen­tują się arty­ści z Teatru Wiel­kiego w Łodzi, na wszyst­kich cze­kają kon­kursy z nagro­dami i prze­ką­ski. (pt)

Scroll To Top