Home / Search Results for: jedź z głową

Wyniki wyszukiwania dla: jedź z głową

Regionalny Program Operacyjny: 9 miliardów złotych dla łódzkiego

Pod koniec marca, pod­czas spo­tka­nia z samo­rzą­dow­cami woje­wódz­twa łódz­kiego, zarząd woje­wódz­twa przed­sta­wił sza­cun­kowe wskaź­niki Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego  Woje­wódz­twa Łódz­kiego na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gościem VI Pikniku Żeglarskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem nie­dziel­nego VI Pik­niku Żeglar­skiego zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Klub Spor­tów Wod­nych „ŁÓDŹ – RUDA” ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Na Orli­kach w Łodzi, Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz w Cze­chach za Zduń­ską Wolą rywa­li­zo­wały dziś dru­żyny wal­czące o ćwierć finał Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Pierwsza sensacja w Skrzydlewska Cup 2014

W Skrzy­dlew­ska Cup nie ma fawo­ry­tów, ale tego nikt się nie spo­dzie­wał: Skrzy­dlate Piątki” czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa w Brukseli

29 uczniów klasy I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wie­lu­niu czyli „Naj­faj­niej­sza klasa” w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego spę­dziło ... Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie konkursu MOTIVE

Dziś w Szkole Pod­sta­wowej nr 44 w Łodzi odbyła się gala fina­łowa kon­kursu Języka Angiel­skiego MOTIVE, orga­ni­zo­wa­nego  już po raz ... Czytaj dalej »

Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Do akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Kolejne  szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową … w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

W Liceum im. Ste­fana Żerom­skiego w Opocz­nie, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Euro­pej­skiego, instytucji ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała akcję „Jedź z głową … w kasku”. Służy ona ... Czytaj dalej »

Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze szkół pod­sta­wo­wych w Lubian­ko­wie i Dobrej dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top