Home / Z polityki / Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika ŁódzkiegoMar­cin Darda Dzien­nik Łódzki: For­mal­nie do 1 lipca jest Pani euro­de­pu­to­waną. Co dalej zawodowo?

Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Szcze­rze odpo­wiem, że nie wiem. Nie mam żad­nych spre­cy­zo­wa­nych pla­nów poli­tycz­nych. Mówię, jak jest.

Roz­li­cze­nie byłoby chyba dla Pani przy­kre, bo prze­cież nie osią­gnęła Pani wyniku, na który w PO liczono.
- Osią­gnę­łam wynik taki, jaki real­nie zakła­da­łam, czyli drugi na liście. Nigdy ina­czej nie myśla­łam: gor­szy wynik byłby roz­cza­ro­wa­niem, lep­szy zasko­cze­niem. Mimo mło­dego wieku, umiem real­nie oce­niać sytuację…

Od początku Pani tylko awan­so­wała: z magi­stratu do Sejmu, z Sejmu do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. A teraz zatrzy­mała się Pani w miej­scu.
- Zawsze coś się zaczyna i coś się koń­czy. Zaczę­łam w bar­dzo mło­dym wieku, może dopa­dło mnie jakieś znu­dze­nie? Mia­łam wiel­kie szczę­ście, wielki honor i zaszczyt, że przez te 5 lat w Par­la­men­cie Euro­pej­skim repre­zen­to­wa­łam Pol­skę i swo­ich wyborców.

Pełen wywiad na stro­nach Dzien­nika Łódzkiego.

15 czerwca 2014

Scroll To Top