Home / Z polityki / Agora Obywatelska 2013 - jakie pomysły na walkę z bezrobociem mają młodzi

Agora Obywatelska 2013 - jakie pomysły na walkę z bezrobociem mają młodzi

AgoraW Par­la­men­cie Euro­pej­skim, od 6 do 8 listo­pada,  odbyła się AGORA 2013, czyli trzy­dniowa debata na temat bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Wyda­rze­nie było na tyle nad­zwy­czajne, że nie opie­rało się tylko na wystą­pie­niach przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji euro­pej­skich, ale przede wszyst­kim -  samych zainteresowanych.

Była to kolejna oka­zja, aby zasta­no­wić się, jakie dzia­ła­nia może pod­jąć Unia Euro­pej­ska, by rze­tel­nie wywią­zać się ze swo­ich obo­wiąz­ków i sta­wić czoła temu pro­ble­mowi. AGORĘ uro­czy­ście zain­au­gu­ro­wał prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego Mar­tin Schulz, pod­kre­śla­jąc, że “walka z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych jest klu­czową kwe­stią dla ist­nie­nia naszej demokracji”.

- W rapor­cie pod­kre­ślam z jed­nej strony potrzebę reformy sys­te­mów edu­ka­cyj­nych ukie­run­ko­wa­nych na wła­ściwe przy­go­to­wa­nie do aktu­al­nych i przy­szłych potrzeb rynku pracy, a z dru­giej koniecz­ność dzia­łań mają­cych na celu pomoc w zna­le­zie­niu pracy dla mło­dych bez­ro­bot­nych - Joanna Skrzy­dlew­ska przy­po­mina tezy swego raportu na temat bez­ro­bo­cia mło­dych, przy­ję­tego przez Par­la­ment Europejski.

Poza pre­zen­ta­cjami poli­ty­ków oraz pra­cow­ni­ków Euro­pej­skiej Fun­da­cji na rzecz Poprawy Warun­ków Życia i Pracy (EUROFOUND) w deba­cie wzięli udział przede wszyst­kim mło­dzi ludzie (grupa wie­kowa 18-30 lat). Po dwie osoby - jedna bez­ro­botna i jedna zatrud­niona - z każ­dego pań­stwa człon­kow­skiego zostały zapro­szone do przed­sta­wie­nia swo­ich doświad­czeń i pomy­słów w spra­wie bez­ro­bo­cia mło­dych osób.

Jakie wypo­wie­dzi powta­rzały się najczęściej?

- Kraje Unii Euro­pej­skiej otrzy­mują fun­du­sze na walkę z bez­ro­bo­ciem, ale potrzeba dla nich wię­cej szko­leń w tym, jak je wyko­rzy­sty­wać - mówiła 24-letnia Euge­nia z Rumunii.

- UE powinna stwo­rzyć plat­formę infor­mu­jącą mło­dych, gdzie szu­kać staży i szko­leń. W tym momen­cie mamy zbyt wiele infor­ma­cji i trudno odna­leźć coś war­to­ścio­wego - pod­su­mo­wała 26-letnia Miro­slava z Czech.

- Unia musi zapew­nić, że jej fun­du­sze tra­fiają do mło­dych ludzi. Wyda­rze­nia takie jak Agora powinny być orga­ni­zo­wane czę­ściej, by mło­dzi mogli zapre­zen­to­wać swoje pomy­sły insty­tu­cjom unij­nym - zauwa­żył Anto­nis, 21-letni Cypryjczyk.

Wymiana poglą­dów trwała cały dzień, a jej efekty, w upo­rząd­ko­wa­nej for­mie, zostaną przed­sta­wione decy­den­tom pod­czas Euro­pean Youth Event w maju 2014r. w Strasburgu.

11 listo­pada 2013

Scroll To Top