Home / Z regionu / Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała akcję „Jedź z głową … w kasku”. Służy ona przede wszyst­kim pro­mo­wa­niu zasad bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu drogowego.

Dzi­siaj w akcji uczest­ni­czyli ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Sło­wiku oraz ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Dąbrówce Wiel­kiej. Pod­czas zajęć pro­wa­dzo­nych przez poli­cjanta z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji,  spraw­dzili swoją wie­dzę ze zna­jo­mo­ści zna­ków dro­go­wych oraz pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­ją­cych na dro­dze. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia otrzy­mali spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane i ufun­do­wane przez poseł Skrzy­dlew­ską kaski rowe­rowe.

28 marca 2014

Scroll To Top