Home / Z regionu / Akcja „Jedź z głową w kasku” nabiera tempa

Akcja „Jedź z głową w kasku” nabiera tempa

Jedż z głową w kasku

Trze­cio­kla­si­ści z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych nr 4, nr 2 i nr 170 dołą­czyli do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z głową … w kasku”. Akcja służy pro­mo­wa­niu zasad bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu dro­go­wego.

Ucznio­wie, któ­rzy dzi­siaj w niej uczest­ni­czyli, wzięli udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Funk­cjo­na­riu­szy Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Na ich zakoń­cze­nie otrzy­mali od poseł Skrzy­dlew­skiej spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane kaski rowerowe.

21 marca 2014

Jedź z głową w kaskuJedź z głową w kasku

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top