Home / Z regionu / Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Kolejne  szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową … w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Grot­ni­kach oraz ze Szkoły Pod­sta­wo­wej przy Spe­cja­li­stycz­nym ZOZ dla Dzieci w Sokol­ni­kach.

Tak jak dotych­czas szes­na­sto­oso­bowe grupy trze­cio­kla­si­stów uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych na temat bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze i zna­jo­mo­ści zna­ków dro­go­wych, pro­wa­dzo­nych przez Funk­cjo­na­riu­szy Wydziału Ruchu Dro­go­wego Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi.

Na zakoń­cze­nie zajęć ucznio­wie otrzy­mali od poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej kaski rowerowe.

1 kwiet­nia 2014

Scroll To Top