Home / Z regionu / Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Tra­dy­cyj­nie nagrodą dla naj­lep­szego pił­ka­rza spo­tka­nia był zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kowa sta­tu­etka, ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Nagrodę wspól­nie z Joanną Skrzy­dlew­ską wrę­czał Andrzej Grę­bosz, były dosko­nały pił­karz dru­żyny z al. Piłsudskiego.

Nagroda „Pił­karz Meczu” jest prze­zna­czona dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybie­rają Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

16 maja 2014

Scroll To Top