Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Anastazja Polak: Unia Europejska nie zrobiła dla mnie nic

Anastazja Polak: Unia Europejska nie zrobiła dla mnie nic

Europejski Rok Obywateli_Czujesz się obywatelem Europy?- Czy czuję się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? Nie­spe­cjal­nie.  Nale­ża­łoby także zadać pyta­nie, czy czuję się oby­wa­te­lem Pol­ski? Tym bar­dziej nie - pisze p. Ana­sta­zja Polak, kolejny z uczest­ni­ków naszego kon­kursu z oka­zji Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli.

- Nie sądzę jed­nak aby wyni­kało to z istoty samej Unii, czy też jej (braku) sta­rań abym się nim poczuła. Wynika to raczej z mojej oso­bo­wo­ści, a jako, że jestem osobą nie tyle anty­spo­łeczną, co defi­ni­tyw­nie aspo­łeczną, przy­na­le­że­nie do cze­go­kol­wiek mnie odrzuca. Oby­wa­te­lem Pol­ski jestem for­mal­nie (nie mamy za bar­dzo wpływu na to gdzie się rodzimy), nato­miast Polką nie czuję się ani trochę.

Podob­nie nie czuję się czę­ścią Unii. Ona egzy­stuje swoją drogą, ja swoją i nie wydaje mi się aby miała na mnie jaki­kol­wiek wpływ. Pracę za gra­nicą i tak można zdo­być tylko po zna­jo­mo­ści (chyba że komuś podoba się wer­sja alter­na­tywna: poje­chać na 8-godzinną codzienną pracę w tru­skaw­kach, a doje­chać na 16-godzinną pracę w malinach).

Jak na razie Unia Euro­pej­ska nie zro­biła dla mnie nic, dla­czego więc mia­ła­bym czuć się przy­na­leżna? Być może to się zmieni. Na razie jest mi ona cał­ko­wi­cie obo­jętna. (Ana­sta­zja Polak)

Czy­taj też:

Monika Bedra: Czuję się oby­wa­telką Europy, w któ­rej nie ma granic

Kata­rzyna Tra­czyk: bra­kuje nam infor­ma­cji o innych narodach

Czego oba­wiamy się bar­dziej niż ter­ro­ry­zmu? Zobacz naj­now­szy son­daż Eurobarometru

 

2013: Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

2013: Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

24 sierp­nia 2013

Scroll To Top