Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Anna Grześkowiak: nie należę do wspólnej Europy

Anna Grześkowiak: nie należę do wspólnej Europy

Europejski Rok Obywateli, Granica zewnętrzna Unii- Nie czuję się oby­wa­te­lem Europy i mam po temu kilka powo­dów - napi­sała p. Anna Grześ­ko­wiak. - Pierw­szym jest fakt, że nie widzę nigdzie żad­nych pomocy roz­wo­jo­wych powsta­łych z dota­cji. Są rekla­mo­wane w tele­wi­zji, ale co z tego, skoro jest tak, że ja jesz­cze na ani jedną taką insty­tu­cję się nie natknę­łam? Rów­nież jest niby pomoc ze strony Unii, ale wcale sytu­acja w Pol­sce się nie popra­wia, więc gdzie ta pomoc?

Albo Unia nam nie pomaga albo pomaga za mało, albo przy­myka oko, albo naprawdę mamy już taką bez­na­dziejną elitę rzą­dzącą, że nie potra­fią wycią­gnąć nas z obec­nej sytu­acji. Kolej­nym powo­dem, przez który nie czuję się zwią­zana ze wspól­notą zwaną Unią, jest fakt, że wiele państw wcho­dzą­cych w jej skład jest nadal do sie­bie uprzedzonych.

Przy­kła­dem jest cho­ciażby fakt, że Polacy nadal nie lubią Niem­ców, a Niemcy Pola­ków. Mają dzia­łać wspól­nie poprzez Unię, ale co z tego skoro atmos­fera jest napięta? Takie uprze­dze­nia nie poma­gają, tylko powo­dują, że Unia wydaje się być wię­zią fał­szywą, niby pomaga, ale nikt się nie lubi. A głowa Unii nie robi nic, żeby popra­wić sto­sunki mię­dzy­ludz­kie. Z tych wła­śnie powo­dów nie odczu­wa­łam i nie odczu­wam dotych­czas, że należę do Europy. (Anna Grześ­ko­wiak)

Czy­taj też:

Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Tak. Jak każdy, zdrowo myślący człowiek

Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Czuję się oszu­kany – mówi Łukasz Marzec

Jestem Polką, jestem Euro­pejką – mówi poseł Joanna Skrzydlewska

Legalne ścią­ga­nie muzyki. Taniej i pro­ściej, dzięki Par­la­men­towi Europejskiemu

 

Europejski Rok Obywateli

Kon­kurs “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Klik­nij po szczegóły

13 sierp­nia 2013

Scroll To Top