Home / Archiwum

Archiwum

W Aleksandrowie powstała nowoczesna przychodnia

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim, przy ul. Pabia­nic­kiej, powstała nowo­cze­śnie wypo­sa­żona porad­nia SP ZOZ , ofe­ru­jąca opiekę kar­dio­lo­gów, onko­lo­gów i spe­cja­li­stów Poradni ... Czytaj dalej »

W szpitalu mieli świetny pomysł, dzięki budżetowi obywatelskiemu pomogli innym

3854 miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego zagło­so­wało w budże­cie oby­wa­tel­skim na ich pomysł. Dziś Ewa Mucha i Marta Dłu­gosz otrzy­mały gra­tu­la­cje od ... Czytaj dalej »

To już V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Czeka nas mnó­stwo atrak­cji, roz­mowy z ludźmi, któ­rzy dzięki fun­du­szom euro­pej­skim osią­gnęli suk­ces. A może sami jeste­ście bene­fi­cjen­tami i może­cie ... Czytaj dalej »

Z Joanną Skrzydlewską o żużlu: rozmowa w wyborcza.pl

Jerzy Wal­czyk:  Dla nie­któ­rych to nudny sport. Jeź­dzi się w kółko, cza­sami nawet gęsiego… Joanna Skrzy­dlew­ska: – Nie­prawda. Żużel należy ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska najpopularniejszym samorządowcem województwa

Jak infor­muje Dzien­nik Łódzki, znani są już zwy­cięzcy w ple­bi­scy­cie Czło­wiek Roku 2017. - Znamy nazwi­ska zwy­cięz­ców! Teraz czas na galę ... Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych wiary, nadziei i miło­ści. Rado­snego, wio­sen­nego nastroju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodziny i wśród przy­ja­ciół. Weso­łego Alle­luja życzy Joanna Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Łódź do 2020 roku przebuduje ulicę Rokicińską

Pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego oraz Kata­rzyna Miko­ła­jec, zastępca dyrek­tora Zarządu Inwe­sty­cji Miej­skich, zapo­wie­działy w czwar­tek budowę ... Czytaj dalej »

EXPO Horticultural dla Łodzi w 2024 roku

Łódź prze­grała co prawda rywa­li­za­cję o zor­ga­ni­zo­wa­nie EXPO 2022, ale mia­sto sta­nie się gospo­da­rzem mię­dzy­na­ro­do­wej imprezy Expo Hor­ti­cul­tu­ral w 2024 roku. Jak ... Czytaj dalej »

10 rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli pracy chcesz szukać za granicą

Jeśli zna­la­złeś cie­kawą ofertę pracy, nigdy nie płać przed wyjaz­dem za miesz­ka­nie za gra­nicą, sprawdź koszty utrzy­ma­nia na miej­scu - ... Czytaj dalej »

O zjednoczonej Europie w Radomsku

Szkolny Klub Euro­pej­ski “Mło­dzież dla Europy” ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 7  im. Romu­alda Trau­gutta w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kolejną już edy­cję Powia­to­wego ... Czytaj dalej »

Zostań RegioStar 2018, zgłoś swój projekt do konkursu w Brukseli

Komi­sja Euro­pej­ska orga­ni­zuje kon­kurs Regio­Stars 2018, pro­mu­jący naj­bar­dziej ory­gi­nalne i inno­wa­cyjne pro­jekty dofi­nan­so­wane z Fun­du­szy Euro­pej­skich. Nagroda to film pro­mo­cyjny oraz ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego dla pań!

To już wyłącz­nie święto, czy nadal wyraz pro­te­stu? Bywa, że ósmego marca przy­po­mi­nają się nie­które, wciąż aktu­alne powody, dla któ­rych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top