Home / Archiwum

Archiwum

RPO: jest już harmonogram naboru wniosków na 2018 rok

Szu­kasz har­mo­no­gramu nabo­rów wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie dla Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego na 2018 rok? Został już opu­bli­ko­wany jako załącz­nik ... Czytaj dalej »

Konwencja #PolskaSamorządna: samorząd jedynym gospodarzem regionu

- Plat­forma Oby­wa­tel­ska zrobi wszystko, aby to samo­rząd był jedy­nym gospo­da­rzem regionu - mówił Grze­gorz Sche­tyna pod­czas przed­wy­bor­czej kon­wen­cji samo­rzą­do­wej “Pol­ska ... Czytaj dalej »

Konkurs Złotej Nitki: Łodź pozostaje kolebką projektantów

- Cie­szę się, że Łódź cały czas jest kolebką dla naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska, wrę­cza­jąc nagrody w ... Czytaj dalej »

Podwójna rocznica: szpitala i jego patrona - dr Władysława Biegańskiego

Setną rocz­nicę śmierci dr Wła­dy­sława Bie­gań­skiego i 102 lata histo­rii noszą­cego jego imię łódz­kiego Woje­wódz­kiego Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego uczci­li­śmy dziś w ... Czytaj dalej »

Rawa Mazowiecka gotowa do rewitalizacji

Adap­ta­cję i roz­bu­dowę zabyt­ko­wych jatek, prze­bu­dowę i remont zabyt­ko­wego budynku Muzeum Ziemi Raw­skiej, odno­wie­nie zbyt­ko­wego Parku Miej­skiego oraz zago­spo­da­ro­wa­nie Rynku ... Czytaj dalej »

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: oto najlepsze firmy

Pod­czas uro­czy­stej Gali Nagroda Gospo­dar­cza Woje­wódz­twa Łódz­kiego „Mocni w Biz­ne­sie 2017”, nagrody, sta­tu­etki i dyplomy ode­brali sze­fo­wie naj­lep­szych firmy z ... Czytaj dalej »

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach ma już sto lat!

Uro­czy­sto­ście obcho­dziło 100-lecie swego ist­nie­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. H. Sien­kie­wi­cza w Koluszkach. Histo­ria liceum to kilka poko­leń nauczy­cieli i ... Czytaj dalej »

W 200. rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć Tadeusza Kościuszki

Przed pomni­kiem Tade­usza Kościuszki na pl. Wol­no­ści w Łodzi wyzna­czyli sobie dziś spo­tka­nie ci, któ­rym droga jest pamięć o boha­te­rze ... Czytaj dalej »

Rzeczpospolita młodzieży” gościła w Sejmiku Województwa Łódzkiego

W ramach pro­jektu “Rzecz­po­spo­lita mło­dzieży”, przed­sta­wi­ciele Fun­da­cja Inno­po­lis - Klub Lide­rów Mło­dzie­żo­wych gościli w Sej­miku Woje­wódz­twa Łódzkiego. Porząd­ko­wali swoją wie­dzę na temat ... Czytaj dalej »

Powiat tomaszowski liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Bli­sko 25 milio­nów zło­tych, pozy­ska­nych w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego napły­nie w ciągu kilku tygo­dni do powiatu toma­szow­skiego. - Powiat staje ... Czytaj dalej »

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych ... Czytaj dalej »

Darmowe badanie USG piersi: gdzie je zrobisz?

Wszyst­kie Panie z woje­wódz­twa łódz­kiego w wieku 25 - 40 lat zapra­szamy do udziału w akcji pn. „Łódz­kie dba o zdro­wie kobiet”, pod­czas któ­rej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top