Home / Archiwum / Archiwum 2015page 20

Archiwum 2015

18 marca 2014 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Dzi­siej­sze posie­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu było poświę­cone rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę. Euro­po­sło­wie odpo­wie­dzieli jasno na dzia­ła­nia Moskwy: „nie” dla ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wspiera konkurs „Jestem szefową”

Roz­po­częła się V edy­cja kon­kursu „Jestem sze­fową” orga­ni­zo­wa­nego przez Peł­no­moc­nika Rządu do Spraw Rów­nego Trak­to­wa­nia oraz Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Part­ne­rem ... Czytaj dalej »

Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Dziś roz­po­częła się czwarta edy­cja akcji „Jedź z głową … w kasku”. Zor­ga­ni­zo­wała ją Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

  Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w ligo­wym meczu z Lechem Poznań roze­gra­nym na sta­dio­nie przy al. ... Czytaj dalej »

Kongres Europejskiej Partii Ludowej [Zdjęcia]

W Dubli­nie, sto­licy Irlan­dii, w dniach 6 i 7 marca odbył się kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Przy­je­chali na niego dele­gaci ... Czytaj dalej »

510 kasków rowerowych od Joanny Skrzydlewskiej

Jutro Szkole Pod­sta­wo­wej nr 29 w Łodzi roz­po­czyna się 4. edy­cja akcji “Jedź z głową… w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę ... Czytaj dalej »

Dzień Zdrowych Kobiet w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną sobotę wzięła udział w spo­tka­niu z łodzian­kami pod­czas Dnia Zdro­wych Kobiet, które ... Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Szydłowa uczestniczyli w naszej eurolekcji

W Gim­na­zjum im. Marii Konop­nic­kiej w Szy­dło­wie odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego. Lek­cje zostały zor­ga­ni­zo­wane z ... Czytaj dalej »

Z okazji Dnia Kobiet o przemocy wobec kobiet

Komi­sja Prawa Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia obcho­dziła Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet pod hasłem „Zapo­bie­ga­nie prze­mocy wobec kobiet – wyzwa­nie dla wszystkich”. Posie­dze­nie ... Czytaj dalej »

O czym tym razem będą dyskutowali posłowie w Strasbourgu?

Mar­cowa sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 marca i roz­pocz­nie się od rocz­nego spra­woz­da­nia Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

10 - 13 marca 2014 r. Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Scroll To Top