Home / Archiwum / Archiwum 2015page 4

Archiwum 2015

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego, szanowni nauczyciele!

W przy­pa­da­ją­cym dziś Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, wszyst­kim wspa­nia­łym nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i wykła­dow­com życzę jak naj­wię­cej źró­deł zawo­do­wej satys­fak­cji. Naj­ser­decz­niej też ... Czytaj dalej »

Kandydaci z listy PO do Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprezentowani

O man­daty rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego z łódz­kiej listy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej ubie­gają się: Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski oraz Anna ... Czytaj dalej »

Niesamowita Piotrkowska w światłach Festiwalu

Trwa czwarta edy­cja „Festi­walu Kine­tycz­nej Sztuki Świa­tła” Light. Move. Festi­val. Dziś jed­nym z arty­stycz­nych wyda­rzeń stał się występ Michała Urba­niaka. Piotr­kow­ska, ... Czytaj dalej »

Najnowszy sondaż wyborczy: Platforma utrzymuje poparcie

34 pro­cent uczest­ni­ków naj­now­szego son­dażu poli­tycz­nego dekla­ruje chęć gło­so­wa­nia na Plat­formę Oby­wa­tel­ską. To poziom popar­cia taki sam jak we wrze­śniu. ... Czytaj dalej »

Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

-  Woje­wódz­two łódz­kie w latach 2014 – 2020 otrzyma 2253,9 mln euro czyli ponad 9,4 miliarda zło­tych - przy­po­mina Joanna Skrzy­dlew­ska, ... Czytaj dalej »

PGE Marma Rzeszów wygrała rewanż z Orłem i awansowała do Enea Ekstraligi

Nie­dzielny rewanż w Rze­szo­wie udał się zespo­łowi PGE Marma. Rze­szo­wia­nie wygrali 55: 35. Gra­tu­lu­jemy powrotu do Enea Ekstraligi. Czy­taj też: Orzeł ... Czytaj dalej »

Rak piersi. Naprawdę myślisz, że Ciebie nie dotyczy?

300 tego­rocz­nych matu­rzy­stek z osiem­na­stu szkół było gośćmi fun­da­cji Carpe Diem pod­czas IV już Meetingu na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Profesor Danuta Hübner o poseł Joannie Skrzydlewskiej

Prof. Danuta Hüb­ner o Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w Par­la­men­cie Europejskim. Co sądzi prof. Danuta Hübner o dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu “Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą ... Czytaj dalej »

Onet.pl o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

“Pierw­sze miej­sce na liście do sej­miku woje­wódz­twa należy do obec­nej pre­zy­dent Łodzi Hanny Zda­now­skiej. Na dru­gim zna­la­zła się była euro­po­słanka ... Czytaj dalej »

SportoweFakty.pl po meczu Orła z Rzeszowem

Spor­towe Fakty cytują wypo­wiedź Joanny Skrzy­dlew­skiej po meczu żuż­lo­wym z Marmą: - Wynik satys­fak­cjo­nuje, choć liczy­li­śmy na 8-10 punk­tów. Jest ... Czytaj dalej »

Scroll To Top