Home / Archiwum / Archiwum 2015page 5

Archiwum 2015

Wystartował program “Mały mistrz”. Rosną drużyny na Skrzydlewska Cup!

Dziś uczest­ni­czy­łam w ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu „Mały Mistrz”. Ten świetny pro­jekt ma pomóc w roz­wi­ja­niu spraw­no­ści fizycz­nej uczniów i pod­wyż­sza­niu ... Czytaj dalej »

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej. Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  ... Czytaj dalej »

Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Poseł Dorota Rut­kow­ska zor­ga­ni­zo­wała tego­roczny, III Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora - Skier­nie­wice 2014, który odbę­dzie się już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 28 ... Czytaj dalej »

10 lat w Unii, 20 miliardów złotych dla Łódzkiego

8 tysięcy zło­tych - taka kwota inwe­sty­cji na jed­nego miesz­kańca woje­wódz­twa łódz­kiego uzbie­rała się przez te 10 lat w Unii. 10 ... Czytaj dalej »

Manfred Weber przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej

Man­fred Weber, nie­miecki euro­de­pu­to­wany, nie­mal jed­no­gło­śnie został wybrany na prze­wod­ni­czą­cego frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w nowej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Za ... Czytaj dalej »

Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

Agnieszka Waś-Turecka, INTERIA.PL: 25 maja Polacy, a przy­naj­mniej jakaś ich część, będzie wybie­rać nowych posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na razie ... Czytaj dalej »

Finał III edycji turnieju piłkarskiego Skrzydlewska Cup. Obejrzyj wideo

Czytaj dalej »

EPP Group Study Days

W dniach od 16 do 18 czerwca odbyło się wyjaz­dowe posie­dze­nie frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Albu­fe­irze, w Portugalii. Pod­czas ... Czytaj dalej »

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Mar­cin Darda Dzien­nik Łódzki: For­mal­nie do 1 lipca jest Pani euro­de­pu­to­waną. Co dalej zawodowo? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

W sobotę na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa zwy­cięzcy tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup spo­tkają się na tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, ... Czytaj dalej »

Prezydent Barack Obama z wizytą w Polsce

Dziś w War­sza­wie roz­po­częły się dwu­dniowe obchody 25. rocz­nicy wybo­rów 4 czerwca 1989 roku. Z tej oka­zji do Pol­ski przy­był ... Czytaj dalej »

Scroll To Top