Home / Archiwum / Archiwum 2009

Archiwum 2009

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Naj­ser­decz­niej­sze życze­nia szczę­śli­wych i rado­snych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści i suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym Nowym Roku 2010 składa Joanna Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Przyznano nagrodę Sacharowa

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia Nagrody imie­nia Sacharowa. Corocz­nie Par­la­ment Euro­pej­ski przy­znaje ją na ... Czytaj dalej »

Głos w debacie na temat krzyży w miejscach publicznych

Wyrok Try­bu­nału, w mojej oce­nie nie ma nic wspól­nego z ochroną wol­no­ści reli­gij­nej. Sama obec­ność krzyża w sali lek­cyj­nej nie ... Czytaj dalej »

14 - 17 grudnia 2009 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Sesja ple­narna w Strasburgu Czytaj dalej »

Głos w debacie na temat europejskiego instrumentu mikrofinansowania na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (PROGRESS)

Sza­nowna Pani Przewodnicząca, Po ostat­niej rece­sji, jaka nastą­piła na całym świe­cie, wiele osób utra­ciło miej­sca pracy, a co za tym ... Czytaj dalej »

Turniej Recytatorski Literatury Europejskiej w Łodzi

W woje­wódz­twie łódz­kim zor­ga­ni­zo­wany został przez Gim­na­zjum i Liceum Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego kon­kurs arty­styczny Lite­ra­tury Euro­pej­skiej. Patro­nat hono­rowy nad nim ... Czytaj dalej »

Pierwsze Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie kolej­nej filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej Poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Filia Biura mie­ści się ... Czytaj dalej »

Spotkanie poseł Skrzydlewskiej z młodzieżą Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­na­tem Szkolny Kon­kurs orga­ni­zo­wany przez Klub Euro­pej­ski EUROTOM, dzia­ła­jący w Gim­na­zjum nr 7, ... Czytaj dalej »

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku

W Radom­sku odbył się kon­kurs wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu był ... Czytaj dalej »

Artykuł “Spotkali się z europosłanką” zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Ucznio­wie Gim­na­zjum nr 7 w pią­tek, 4 grud­nia gościli w murach swo­jej szkoły Joannę Skrzy­dlew­ską, posłankę do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pani ... Czytaj dalej »

Wigilia w Aleksandrowie Łódzkim

Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w Wigi­lii człon­ków Koła Plat­formy Oby­wa­tel­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Bło­go­sła­wień­stwa obec­nym udzie­lił Ksiądz ... Czytaj dalej »

Województwo Łódzkie podpisało deklarację popierającą budowę autostrady A1

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim dekla­ra­cję doty­czącą koniecz­no­ści szyb­kiej reali­za­cji pro­jektu prio­ry­te­to­wego TEN - T nr 25, któ­rego celem jest budowa auto­strady ... Czytaj dalej »

Scroll To Top