Home / Archiwum / Archiwum 2009page 10

Archiwum 2009

42. posiedzenie Sejmu RP

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska przed­sta­wiła dziś w Sej­mie RP sta­no­wi­sko Klubu Par­la­men­tar­nego Plat­forma Oby­wa­tel­ska, w spra­wie Spra­woz­da­nia Mini­stra Sportu i Tury­styki ... Czytaj dalej »

Młodzież ze Rzgowa w Sejmie RP

Kolejna grupa mło­dzieży miała oka­zję zwie­dzić pol­ski Par­la­met. Tym razem na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, z wizytą do War­szawy, udali ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka w Justynowie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w Powia­to­wych Obcho­dach Dnia Stra­żaka powiatu łódzkiego-wschodniego, które odbyły się na placu OSP w Justy­no­wie. Uro­czy­sto­ści ... Czytaj dalej »

Święto Miasta Łodzi

Z oka­zji Święta Mia­sta, Rada Miej­ska w Łodzi, przy­znała Nagrody Mia­sta Łodzi oraz nadała Odznaki “Za zasługi dla Mia­sta Łodzi”. ... Czytaj dalej »

Otwarcie nowego boiska w Koluszkach

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w otwar­ciu nowego boiska w Kolusz­kach. Nowo­cze­sny obiekt ze sztuczną nawierzch­nią do gry, wybu­do­wany został w ... Czytaj dalej »

Etyka w życiu gospodarczym”

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w otwar­ciu ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji “Etyka w życiu gospo­dar­czym”, zor­ga­ni­zo­wa­nej na Sale­zjań­skiej Wyż­szej Szkole Eko­no­mii i Zarza­dza­nia ... Czytaj dalej »

74. rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego

Jak co roku, w rocz­nicę śmierci Pierw­szego Mar­szałka Pol­ski Józefa Pił­sud­skiego, w Łodzi, odbyły się uro­czy­sto­ści ku jego czci. Z ... Czytaj dalej »

Dzień Europejski w Szkole Podstawowej nr 35.

Gościem Dnia Euro­pej­skiego zor­ga­ni­zo­wa­nego w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 35 im. Mariana Pie­chala w Łodzi, była poseł Joanna Skrzy­dlew­ska. W trak­cie ... Czytaj dalej »

Spotkanie z licealistami

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska była gościem XVIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego przy ul. Per­lej w Łodzi. Spo­tkała się z mło­dzieżą I i II ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka w Sobieniu

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w obcho­dach Dnia Stra­żaka Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych Gminy Alek­san­drów Łódzki, które odbyły się w OSP Sobień. ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka w Lubowidzy

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w obcho­dach Powia­to­wego Dnia Stra­żaka Powiatu Brze­ziń­skiego, które odbyły się w OSP Lubo­wi­dza, na tere­nie Gminy ... Czytaj dalej »

Hala widowiskowo-sportowa wybudowana!

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w pre­zen­ta­cji wie­lo­funk­cyj­nej hali widowiskowo-sportowej, wybu­do­wa­nej w Łodzi przy ul. Ban­dur­skiego 7. Hala, która może pomie­ścić ... Czytaj dalej »

Scroll To Top