Home / Archiwum / Archiwum 2009page 15

Archiwum 2009

Opłatek łódzkich sportowców

Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w spo­tka­niu opłat­ko­wym ludzi sportu i tury­styki woje­wódz­twa łódz­kiego. Ser­deczne życze­nia na cały nowy, spor­towy rok oraz ... Czytaj dalej »

Pytanie w sprawie wymogów stawianych kandydatom na dawców krwi

W cza­sie 33. posie­dze­nia Sejmu RP posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska skie­ro­wała do mini­stra zdro­wia pyta­nie w spra­wie wymo­gów sta­wia­nych kan­dy­da­tom na ... Czytaj dalej »

Scroll To Top