Home / Archiwum / Archiwum 2009page 2

Archiwum 2009

Kościoły Europy liczą na owocny dialog z UE

Od trzech dni obo­wią­zuje Trak­tat Lizboń­ski, dzięki temu Kościoły i związki wyzna­niowe będą mogły wzmoc­nić dia­log z Komi­sją Euro­pej­ską, Radą ... Czytaj dalej »

1 - 2 grudnia 2009 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

1 - 2 grudnia 2009 r. - Posiedzenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Rynku Wewnętrz­nego i Ochrony Konsumentów Czytaj dalej »

Traktat z Lizbony wszedł w życie

Od dziś obo­wią­zuje Trak­tat z Lizbony, który ma upro­ścić pro­ce­dury funk­cjo­no­wa­nia UE oraz zapew­nić jej więk­szą rolę w poli­tyce światowej. ... Czytaj dalej »

30 listopada - 1 grudnia 2009 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Śniadanie w rektoracie Uniwersytetu Medycznego

Na zapro­sze­nie Pro­fe­sora Pawła Gór­skiego Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi odbyło się śnia­da­nie z posłami i sena­to­rami woje­wódz­twa łódz­kiego. Uczest­ni­czyła ... Czytaj dalej »

Komentarz poseł Joanny Skrzydlewskiej do rezolucji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet

Pośród powszech­nej kam­pa­nii za prze­strze­ga­niem praw czło­wieka wydaje się, że pro­blem prze­mocy wobec kobiet, w tym prze­mocy domo­wej jest za ... Czytaj dalej »

Projekt edukacyjny „Witamy w Parlamencie Europejskim”

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Witamy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim” reali­zo­wa­nym przez wycho­wan­ków i ich opie­ku­nów ze Spe­cjal­nego ... Czytaj dalej »

Polak unijnym komisarzem do spraw budżetu

Janusz Lewan­dow­ski (PO) został komi­sa­rzem do spraw budżetu w Komi­sji Euro­pej­skiej. Funk­cję tę będzie spra­wo­wał przez naj­bliż­szych pięć lat. Komi­sja ... Czytaj dalej »

BBB – BAŁUTY BLIŻEJ BRUKSELI, OD PRZEDSZKOLAKA DO EUROPASŁAKA

Joanna Skrzy­dlew­ska objęła patro­nat nad pro­jek­tem „BBB – BAŁUTY BLIŻEJ BRUKSELI, OD PRZEDSZKOLAKA DO EUROPASŁAKA”. Orga­ni­za­to­rem tego przed­się­wzię­cia jest Insty­tut ... Czytaj dalej »

Prawa i obowiązki pasażerów ruchu kolejowego

Dnia 4 grud­nia 2009 r. wej­dzie w życie roz­po­rzą­dze­nie PE i Rady Unii Euro­pej­skiej, z 23 paź­dzier­nika 2007 r., doty­czące ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Poseł Joanny Skrzydlewskiej na Forum PE w Strasburgu

Panie Prze­wod­ni­czący! Poprzez uru­cho­mie­nie Euro­pej­skiego Fun­du­szu Dosto­so­wa­nia do Glo­ba­li­za­cji Unia po raz kolejny wspól­nie sta­wia czoła gospo­dar­czym trud­no­ściom. Tym razem ... Czytaj dalej »

Scroll To Top