Home / Archiwum / Archiwum 2009page 3

Archiwum 2009

Trzecia edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

5 listo­pada 2009 r. PE ogło­sił trze­cią edy­cję kon­kursu dla mło­dzieży o Nagrodę im. Karola Wiel­kiego. Jego orga­ni­za­to­rami są PE ... Czytaj dalej »

23 - 26 listopada 2009 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Sesja ple­narna w Strasburgu Czytaj dalej »

Przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa dyplomacji UE wybrani

Pod­czas nad­zwy­czaj­nego szczytu UE, przy­wódcy 27 kra­jów człon­kow­skich, wybrali bel­gij­skiego pre­miera Her­mana Van Rom­puya na prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej oraz bry­tyjkę ... Czytaj dalej »

Poparcie w staraniach o przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Łodzi

12 listo­pada posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego z Regionu Łódz­kiego zło­żyli na ręce Prze­wod­ni­czą­cego PE Jerzego Buzka list reko­men­du­jący umiej­sco­wie­nie dru­giego ... Czytaj dalej »

Nadzwyczajny szczyt PE

19 listo­pada w Bruk­seli odbę­dzie się nad­zwy­czajny szczyt poświę­cony obsa­dzie nowych sta­no­wisk unij­nych powsta­łych zgod­nie z Trak­tem Lizboń­skim. Doku­ment ten ... Czytaj dalej »

Przyjęcie euro - równowaga opinii

35 proc. Pola­ków uważa, że przy­ję­cie przez nasz kraj euro­pej­skiej waluty będzie korzystne, nato­miast prze­ciw­nego zda­nia jest 34 proc. bada­nych ... Czytaj dalej »

16 listopada 2009 r. - Posiedzenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Rynku Wewnętrz­nego i Ochrony Konsumentów Czytaj dalej »

Filie biura poselskiego w Sieradzu i Rzgowie już otwarte

Kolejne filie biura posel­skiego poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej zostały otwarte w Sie­ra­dzu i Rzgowie. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja w Sie­ra­dzu odbyła się 13 ... Czytaj dalej »

11 - 12 listopada 2009 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Sesja ple­narna w Brukseli Czytaj dalej »

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości

Woje­wódz­kie obchody Święta Nie­pod­le­gło­ści roz­po­częły się od uro­czy­stej mszy świę­tej w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej. Nabo­żeń­stwo w inten­cji Ojczy­zny cele­bro­wał Jego Eks­ce­len­cja ... Czytaj dalej »

11 Listopada 2009

Czytaj dalej »

Na skrzydłach słów do Brukseli

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została hono­ro­wym patro­nem IV Tur­nieju Recy­ta­tor­skiego Lite­ra­tury Euro­pej­skiej. Kon­kurs orga­ni­zuje Gim­na­zjum i Liceum Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top