Home / Archiwum / Archiwum 2009page 4

Archiwum 2009

Na start - o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku

Łódź jest jed­nym z kilku pol­skich miast, które sta­rają się o tytuł Euro­pej­skiej Sto­licy Kul­tury w 2016 roku. W ponie­dzia­łek 9 ... Czytaj dalej »

Z wizytą w Parlamencie Europejskim

Na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej, w dniach od 4 do 6 listo­pada, w Bruk­seli, gościli przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji i samo­rzą­do­wych insty­tu­cji lokal­nych ... Czytaj dalej »

Święto Zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla na Nowych Sadach

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Anto­nia­nek od Chry­stusa Króla obcho­dziło uro­czy­sty jubi­le­usz 50-lecia ist­nie­nia oraz 10 rocz­nicy beaty­fi­ka­cji swego zało­ży­ciela o. Ana­sta­zego Pan­kie­wi­cza. ... Czytaj dalej »

Sportowa uroczystość w Konstantynowie Łódzkim

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została zapro­szona do Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego na uro­czy­stość otwo­rze­nia zmo­der­ni­zo­wa­nego sta­dionu Cen­trum Sportu i Rekre­acji. Wyre­mon­to­wany obiekt posiada ... Czytaj dalej »

Trzecia edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski ogło­sił dziś 5/11/2009 trze­cią edy­cję kon­kursu o Nagrodę im. Karola Wiel­kiego dla Mło­dzieży. Nagroda prze­zna­czona jest dla mło­dych ... Czytaj dalej »

4 - 5 listopada 2009 r. - Posiedzenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Brukseli

Posie­dze­nie Komi­sji Rynku Wewnętrz­nego i Ochrony Kon­su­men­tów w Brukseli Czytaj dalej »

4 - 5 listopada 2009 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

4 listopada 2009 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Brukseli

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Polityka spójności - tematem konferencji z okazji 5. rocznicy akcesji Polski do UE

Poli­tyka spój­no­ści. Temu tema­towi była poświę­cona kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana w dniu 4 listo­pada w Komi­sji Euro­pej­skiej z oka­zji 5. rocz­nicy akce­sji ... Czytaj dalej »

Prognoza gospodarcza na lata 2009-2011

Zgod­nie z pro­gnozą Komi­sji Euro­pej­skiej gospo­darka wyj­dzie z rece­sji w dru­giej poło­wie tego roku, choć w ciągu całego 2009 r. ... Czytaj dalej »

Otwarcie filii biura poselskiego w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego otwo­rzyła filię biura posel­skiego w Radom­sku. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli mię­dzy innymi przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych ... Czytaj dalej »

Prezydent Czech podpisał Traktat Lizboński

Vac­lav Klaus zło­żył swój pod­pis pod Trak­ta­tem Lizboń­skim. Pre­zy­dent cze­kał ze swą decy­zją na wer­dykt Try­bu­nału, który uznał Trak­tat z ... Czytaj dalej »

Scroll To Top