Home / Archiwum / Archiwum 2009page 5

Archiwum 2009

Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w tego­rocz­nej kwe­ście na Sta­rym Cmen­ta­rzu, przy ulicy Ogro­do­wej, w Łodzi. W tym roku przy­pa­dła ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska odpowiada na pytania Katolickiej Agencji Informacyjnej

Jak reaguje obec­nie Par­la­ment Euro­pej­ski na łama­nie praw Pola­ków na Litwie? Pani Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska dla KAI powie­działa „Myślę, że ... Czytaj dalej »

Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długiem

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w uro­czy­stym otwar­ciu sali gim­na­stycz­nej w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Kor­nela Maku­szyń­skiego w Dłu­giem, w gmi­nie ... Czytaj dalej »

Parlament przyjął Budżet Unii Europejskiej na 2010 r.

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął w pierw­szym czy­ta­niu budżet UE na 2010 r. Do budżetu zło­żo­nych zostało 1200 popra­wek, które skon­so­li­do­wano do ... Czytaj dalej »

19 - 22 października 2009 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Pro­jekt porządku obrad Czytaj dalej »

19 października 2009 r. - Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Strasburgu

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Gospo­dar­czej i Mone­tar­nej oraz Komi­sji Rynku Wewnętrz­nego i Ochrony Konsumentów Czytaj dalej »

19 października 2009 r. - Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Strasburgu

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Projekt Rail Baltica będzie kontynuowany

Mini­stro­wie do spraw trans­portu Pol­ski, Litwy, Łotwy, Esto­nii i Fin­lan­dii pod­pi­sali dekla­ra­cję o kon­ty­nu­acji pro­jektu Rail Bal­tica, w ramach któ­rego ... Czytaj dalej »

Świat bez kary śmierci to nasz obowiązek

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień na rzecz Znie­sie­nia Kary Śmierci obcho­dzony jest corocz­nie 10 paź­dzier­nika. Od 2007 roku jest to także Euro­pej­ski Dzień ... Czytaj dalej »

Nowy Europejski Instrument Mikrofinansowy?

W Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, w któ­rej uczest­ni­czy poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, powstał pro­jekt utwo­rze­nia nowego Euro­pej­skiego Instru­mentu Mikro­fi­nan­so­wego. Naj­praw­do­po­dob­niej ... Czytaj dalej »

W Parlamencie powołano specjalną komisję ds. kryzysu finansowego i gospodarczego

Euro­de­pu­to­wani posta­no­wili o powo­ła­niu spe­cjal­nej komi­sji ds. kry­zysu finan­so­wego i gospo­dar­czego. W skład Komi­sji wej­dzie 45 par­la­men­ta­rzy­stów, w tym trzech ... Czytaj dalej »

W Parlamencie o pakcie Ribbentrop-Mołotow

Pod patro­na­tem prze­wod­ni­czą­cego Par­la­mentu Euro­pej­skiego Jerzego Buzka odbyła się kon­fe­ren­cja histo­ryczna „Europa 70 lat po pak­cie Rib­ben­trop – Moło­tow”. Zapro­szeni ... Czytaj dalej »

Scroll To Top