Home / Archiwum / Archiwum 2010

Archiwum 2010

Wesołych Świąt

Zdro­wych, pogod­nych i spę­dzo­nych w kręgu naj­bliż­szych ludzi Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz spo­koju ducha i har­mo­nii na nad­cho­dzący rok życzy Joanna Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Gwiazdka w Zgierzu 2010

Już dziś Święty Miko­łaj odwie­dził Zgierz. Paczki, które zostały roz­dane dzie­ciom z bied­nych rodzin, przy­go­to­wał Miej­ski Ośro­dek Pomocy Spo­łecz­nej w ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Świat przyrody w miniaturze”

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim w dniu dzi­siej­szym miało miej­sce roz­strzy­gnię­cie Woje­wódz­kiego Kon­kursu Foto­gra­ficz­nego. Tego dnia zor­ga­ni­zo­wano warsz­taty foto­gra­ficzne, prze­pro­wa­dzone przez pro­fe­sjo­na­li­stów ... Czytaj dalej »

Budżet UE na 2011 rok został przyjęty

Na ostat­niej w tym roku sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która odbyła się w Stras­bo­urgu,  w dniach 13 – 16 grud­nia 2010 ... Czytaj dalej »

Debata nad włączeniem Szwajcarii do unijnych programów

Pod­czas dzi­siej­szej sesji w Stras­burgu odbyła się debata nad włą­cze­niem Szwaj­ca­rii do pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” i pro­gramu dzia­łań w ... Czytaj dalej »

Znak Dziedzictwa Europejskiego - wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy W okre­sie przed uchwa­le­niem Trak­tatu Lizboń­skiego mie­li­śmy do czy­nie­nia z wyraź­nie odczu­wal­nym spad­kiem zain­te­re­so­wa­nia wśród ... Czytaj dalej »

Nagroda Sacharowa 2010

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­znał 21 paź­dzier­nika br. Nagrodę Sacha­rowa 2010. Otrzy­mał ją kubań­ski nie­za­leżny dzien­ni­karz Guil­lermo Fari­ñas. Tego­rocz­nego lau­re­ata popie­rała też ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej na 2011 rok - przyjęty

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął budżet UE na rok 2011. Dla bene­fi­cjen­tów ozna­cza to wzrost płat­no­ści o 2,91% w porów­na­niu z rokiem ... Czytaj dalej »

Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

W dniu dzi­siej­szym w Cen­trum Służby Rodzi­nie w Łodzi miała miej­sce Wie­cze­rza Wigi­lijna z udzia­łem Księ­dza Arcy­bi­skupa Wła­dy­sława Ziółka Metro­po­lity ... Czytaj dalej »

Dyrektywa dotycząca zaostrzenia kar za handel ludźmi

Pod­czas wtor­ko­wej sesji Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nową dyrek­tywę, która prze­wi­duje bar­dziej surowe kary dla prze­stęp­ców han­dlu­ją­cych ludźmi i lep­szą ochronę ... Czytaj dalej »

Wigilia u Strażaków

W Komen­dzie Miej­skiej Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Łodzi miało miej­sce uro­czy­ste spo­tka­nie wigi­lijne, które zgro­ma­dziło przed­sta­wi­cieli straży oraz innych służb ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony

Pani Prze­wod­ni­cząca, Kole­żanki i Koledzy Chcia­ła­bym ser­decz­nie pogra­tu­lo­wać obu Paniom spra­woz­daw­czy­niom rezul­ta­tów prac nad tą dyrek­tywą. Z wiel­kim entu­zja­zmem odno­szę ... Czytaj dalej »

Scroll To Top