Home / Archiwum / Archiwum 2010page 10

Archiwum 2010

Integracyjny Turniej Piłki Nożnej - 30 września 2010 r.

Pod hono­ro­wym patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej - w Unie­jo­wie - odbył się Woje­wódzki Inte­gra­cyjny Tur­niej Piłki Noż­nej. Uczest­ni­czyły w nim ... Czytaj dalej »

Europejski Nakaz Ochrony - 29 września 2010 r.

To nowy spo­sób, mający na celu zabez­pie­cze­nie kobiet, które ucie­kają przed swo­imi prze­śla­dow­cami za gra­nicę, aby nie cier­pieć wię­cej z ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska dla Uniejowskich Stron - 26 września 2010 r.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska udzie­liła wywiadu Unie­jow­skim Stro­nom. Arty­kuł uka­zał się w nume­rze 3/27/2010. Oto treść artykułu: Przy­pusz­czam, że cho­ciaż wybory ... Czytaj dalej »

Forum Przeciwko Rakowi Europa - 29 września 2010 r.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, przy­stą­piła do przed­się­wzię­cia Euro­pej­skiej Koali­cji Cho­rych na Raka – „Forum Prze­ciwko Rakowi Europa”. Forum powstało po to, ... Czytaj dalej »

Wizyta w Strasbourgu - 23 września 2010 r.

Czytaj dalej »

Z wizytą w Strasbourgu - 27 września 2010 r.

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minio­nym tygo­dniu zor­ga­ni­zo­wała dla gości z Pol­ski wycieczkę do Stras­bo­urga. Uczest­nicy pod­czas pobytu ... Czytaj dalej »

Jarmark Kultury Ludowej - 26 września 2010 r.

W minioną nie­dzielę w Emi­li­nie odbył się „Jar­mark Kul­tury Ludo­wej”. Na Jar­marku, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Sta­ro­stwo Powiatu Beł­cha­tow­skiego, można było spró­bo­wać ... Czytaj dalej »

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego o bezpieczeństwie dostaw gazu - 22 września 2010 r.

Sza­nowny Panie Przewodniczący, Przy­ję­cie roz­po­rzą­dze­nia o bez­pie­czeń­stwie dostaw gazu to otwar­cie się na stwo­rze­nie w przy­szło­ści wspól­nego rynku gazo­wego na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska o braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga - 22 września 2010 r.

Dzi­siej­sza debata w spra­wie Demo­kra­tycz­nej Repu­bliki Konga nie­zbi­cie wska­zuje na to, jak wiel­kim pro­ble­mem jest łama­nie praw czło­wieka w tym ... Czytaj dalej »

Wnioski po szczycie Rady Europejskiej 22 września 2010 r.

Prze­wod­ni­czący Rady Unii Euro­pej­skiej Her­man van Rom­puy oraz Wice­prze­wod­ni­czący Komi­sji Euro­pej­skiej Maros Sef­co­vic przed­sta­wili na sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu oświad­cze­nia ... Czytaj dalej »

29 - 30 września 2010 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

28 - 29 września 2010 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Scroll To Top