Home / Archiwum / Archiwum 2010page 2

Archiwum 2010

Razem w Europie

W dniu dzi­siej­szym w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się pod­su­mo­wa­nie kon­kursu dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych powiatu zgier­skiego „Razem w Euro­pie” - ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 13 – 16 grudnia 2010 r.

Ostat­nia w tym roku sesja Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­burgu będzie trwać od 13 do 16 grud­nia. Naj­waż­niej­szymi tema­tami  poru­sza­nymi przez ... Czytaj dalej »

Spotkanie z młodzieżą w Tomaszowie Mazowieckim

W Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Maz. na zapro­sze­nie Szkol­nego Klubu Euro­pej­skiego „Euro­tom” gościła poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Joanna Skrzy­dlew­ska. Celem ... Czytaj dalej »

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej w Radomsku

W dniu dzi­siej­szym w Radom­sku został zor­ga­ni­zo­wany finał kon­kursu wie­dzo­wego o UE pod patro­na­tem poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Pani Joanny Skrzydlewskiej. ... Czytaj dalej »

Wizyta dziennikarzy w Brukseli

W dniach 7-9 grud­nia poseł Joanna Skrzy­dlew­ska gościła w Bruk­seli przed­sta­wi­cieli mediów z woje­wódz­twa łódz­kiego. Był to już kolejny wyjazd, ... Czytaj dalej »

Młodzież dla Europy - Radomsko

W naj­bliż­szy pią­tek w Radom­sku, odbę­dzie się finał kon­kursu wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest Szkolny Klub Euro­pej­ski “Mło­dzież ... Czytaj dalej »

13 grudnia 2010 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Nowe prawa dla korzystających z transportu kołowego

Od przy­szłego roku będą obo­wią­zy­wać nowe prze­pisy doty­czące lądo­wego trans­portu pasa­żer­skiego. W Par­la­men­cie Euro­pej­skim zakoń­czyło się suk­ce­sem posie­dze­nie Komi­tetu Pojed­naw­czego ... Czytaj dalej »

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych

Opi­nia wygło­szona przez Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji o potrze­bie aktyw­no­ści osób starszych.   ... Czytaj dalej »

13 - 16 grudnia 2010 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Czwarta edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego

Par­la­ment Euro­pej­ski ogło­sił kolejną edy­cję kon­kursu o Nagrodę im. Karola Wiel­kiego dla mło­dzieży. Nagroda prze­zna­czona jest dla mło­dych ludzi reali­zu­ją­cych ... Czytaj dalej »

W obronie ofiar przemocy

Na wspól­nym posie­dze­niu Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Wol­no­ści Oby­wa­tel­skich, Spra­wie­dli­wo­ści i Spraw Wewnętrz­nych przy­jęto pro­jekt dyrek­tywy usta­na­wia­ją­cej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top