Home / Archiwum / Archiwum 2010page 20

Archiwum 2010

Turniej na Orliku w Koluszkach, 8 maja 2010

Czytaj dalej »

Warsztaty aktywizujące kobiety z terenów wiejskich, 7-8 maja 2010

Czytaj dalej »

Warsztaty aktywizujące kobiety z terenów wiejskich” w Makowie i Głownie

W dniu dzi­siej­szym odbyły się „Warsz­taty akty­wi­zu­jące kobiety z tere­nów wiej­skich”, któ­rych głów­nym orga­ni­za­to­rem jest poseł Joanna Skrzydlewska. Pierw­sze z ... Czytaj dalej »

Dzień wiosny w Europie w Miejskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Czytaj dalej »

Wizyta samorządowców z Powiatu Brzezińskiego

We wto­rek poseł Joanna Skrzy­dlew­ska spo­tkała się w Par­la­men­cie Euro­pej­skim z grupą samo­rzą­dow­ców z Powiatu Brze­ziń­skiego. Goście przy­je­chali do Bruk­seli ... Czytaj dalej »

Spotkanie na temat funduszu sołeckiego w Suchoczasach

W miej­sco­wo­ści Sucho­czasy (gmina Zduń­ska Wola), odbyło się spo­tka­nie infor­ma­cyjne doty­czące fun­du­szu sołec­kiego. Było ono adre­so­wane do człon­ków spo­łecz­no­ści lokal­nych, ... Czytaj dalej »

Turniej piłki nożnej o Puchar Joanny Skrzydlewskiej w Koluszkach

Na Skrzy­dliku w Kolusz­kach roze­grany został tur­niej piłki noż­nej o Puchar Joanny Skrzy­dlew­skiej, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Uczest­ni­czyło w nim ... Czytaj dalej »

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie agentów zawodników sportowych

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął rezo­lu­cję w spra­wie agen­tów zawod­ni­ków spor­to­wych. Zwró­cił w niej uwagę na nie­przej­rzy­stość i róż­no­rod­ność regu­la­cji sto­so­wa­nych do ... Czytaj dalej »

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej

Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego poparła rezo­lu­cję w spra­wie powo­dzi w kra­jach Europy Środ­ko­wej, a w szcze­gól­no­ści w Pol­sce, ... Czytaj dalej »

Nowy system oznakowania żywności dla całej Unii Europejskiej

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął więk­szo­ścią gło­sów spra­woz­da­nie w spra­wie ogól­no­eu­ro­pej­skiego sys­temu ozna­ko­wa­nia żyw­no­ści. Decy­zja ta ma na celu dobro kon­su­men­tów oraz ... Czytaj dalej »

Propozycja Parlamentu Europejskiego dotycząca czasu pracy kierowców

Par­la­ment Euro­pej­ski zapro­po­no­wał, aby objąć kie­row­ców pra­cu­ją­cych na wła­sny rachu­nek takimi samymi ogra­ni­cze­niami tygo­dnio­wego czasu pracy, do 48 godzin, jak ... Czytaj dalej »

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku

W Łasku odbyły się uro­czy­ste obchody Jubi­le­uszu 110-lecia Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej. Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, z tej oka­zji ... Czytaj dalej »

Scroll To Top