Home / Archiwum / Archiwum 2010page 3

Archiwum 2010

Gala Absolwenta 2010 Wydziału Zarządzania UŁ

Na Wydziale Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się Gala Absol­wenta 2010. W cza­sie uro­czy­sto­ści dyplomy i wyróż­nie­nia ode­brali naj­wy­bit­niejsi tego­roczni absol­wenci ... Czytaj dalej »

Z poezją do Brukseli

Dobie­gła końca V edy­cja kon­kursu recy­ta­tor­skiego orga­ni­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum i Liceum Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego w Łodzi. Patro­nat hono­rowy nad nim ... Czytaj dalej »

Pierwsze kroki Klubu “Europa w naszej szkole”

W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 149 w Łodzi odbyło się spo­tka­nie inau­gu­ru­jące dzia­łal­ność Klubu “Europa w naszej Szkole”. W spo­tka­niu wzięli ... Czytaj dalej »

Europa w Liceum im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

 W sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzędu Mia­sta w Brze­zi­nach miało miej­sce uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie pro­jektu reali­zo­wa­nego przez nauczy­cieli i uczniów Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. ... Czytaj dalej »

Premier w Łodzi

W dniu dzi­siej­szym w Łodzi gościł Pre­mier Donald Tusk. Na spo­tka­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym w łódz­kim Muzeum Kine­ma­to­gra­fii obecna była rów­nież Poseł ... Czytaj dalej »

W obronie języka ojczystego Tybetańczyków

Wystą­pie­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej na forum Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu, w dniu 25 listo­pada 2010 roku. Język to naj­waż­niej­szy atry­but toż­sa­mo­ści ... Czytaj dalej »

1 - 2 grudnia 2010 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

1 - 2 grudnia 2010 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Nagroda LUX 2010 wręczona

Die Fremde nie­miec­kiej reży­serki Feo Ala­dagi został wyróż­niony nagrodą fil­mową Par­la­mentu Euro­pej­skiego LUX. Jest to już czwarta edy­cja kon­kursu, który ... Czytaj dalej »

Plany Komisji Europejskiej na 2011 rok

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Euro­pej­skiej, José Manuel Bar­roso, zapre­zen­to­wał pod­czas śro­do­wych obrad PE w Stras­burgu prio­ry­tety stra­te­giczne Komi­sji na 2011 rok. Zazna­czył, ... Czytaj dalej »

Wystąpienie prezydenta Gruzji w PE

Pre­zy­dent Gru­zji Micheil Saakasz­wili pod­czas wtor­ko­wego wystą­pie­nia na sesji Par­la­mentu w Stras­burgu wyraź­nie pod­kre­ślił, że jego kraj jest gotowy do ... Czytaj dalej »

100 lat Katedry

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w dzięk­czyn­nej mszy świę­tej z oka­zji 100 – lecia Para­fii Archi­ka­te­dral­nej pw. Sta­ni­sława ... Czytaj dalej »

Scroll To Top