Home / Archiwum / Archiwum 2010page 30

Archiwum 2010

Demokracja międzykontynentalna: Zgromadzenie AKP-UE

Bel­gij­ski depu­to­wany Louis Michel współ­prze­wod­ni­czy wraz z Charl­sem Milu­pim z Zambii wspól­nemu zgro­ma­dze­niu par­la­men­tar­nemu kra­jów Afryki, Kara­ibów i Pacy­fiku (AKP) ... Czytaj dalej »

Rządom zabrakło ambicji: posłowie krytycznie o pomocy dla Grecji

Prze­wod­ni­czący Rady Euro­pej­skiej, Her­man Van Rom­puy musiał spro­stać kąśli­wym uwa­gom posłów, gdy w środę przed­sta­wiał Izbie rezul­taty szczytu przy­wód­ców euro­pej­skich ... Czytaj dalej »

Bezpłatne szkolenia dla kobiet z terenów wiejskich

Po raz kolejny, Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zuje na tere­nie regionu łódz­kiego „Warsz­taty akty­wi­zu­jące kobiety z tere­nów wiejskich”. ... Czytaj dalej »

7 kwietnia 2010 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego posie­dze­nia Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Pomoc przy wypełnianiu PIT- ów

Jesz­cze nieco ponad mie­siąc i minie czas na skła­da­nie rocz­nych zeznań podat­ko­wych (PIT). Dla­tego, 9 kwiet­nia od godziny 12.00 do ... Czytaj dalej »

Artykuł “Gimnazjaliści z siódemki w Brukseli”, zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Mał­go­rzata Poli­tań­ska i Adrian Król, ucznio­wie Gim­na­zjum nr 7 zostali zapro­szeni do Bruk­seli przez euro­po­słankę Joannę Skrzy­dlew­ską. Pię­cio­dniowa (23-27 marca) ... Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

Z oka­zji Świąt Wiel­kiej Nocy życzę szczę­ścia, rado­ści, miło­ści, wiary i nadziei. Niech ten czas przy­nie­sie ser­deczne spo­tka­nia przy świą­tecz­nym ... Czytaj dalej »

Gospodarka i wspólne wartości: Tony Blair na Bliskim Wschodzie

Były pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii, Tony Blair, odwie­dził w ponie­dzia­łek Par­la­ment, gdzie spo­tkał się z posłami z komi­sji roz­woju i spraw ... Czytaj dalej »

Z wizytą w Parlamencie Europejskim

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska po raz kolejny zor­ga­ni­zo­wała wyjazd do Bruk­seli, pod­czas któ­rego gościła mię­dzy innymi lau­re­atów szkol­nych kon­kur­sów wie­dzy o ... Czytaj dalej »

Hałas uratowany, głos zauważony

Zgod­nie z Dyrek­tywą 2002/49/WE miesz­kańcy Sta­rego Kon­ty­nentu nie mogą być nara­żeni na hałas powy­żej 85 decy­beli. Takie wytyczne ozna­czały, że ... Czytaj dalej »

Pytanie pisemnie do Komisji Europejskiej w sprawie usług publicznych w transporcie

Temat: Usługi publiczne w zakre­sie kole­jo­wego i dro­go­wego trans­portu pasażerskiego Auto­rzy: Joanna Skrzy­dlew­ska, Artur Zasada Tekst: W dniu 3 grud­nia ... Czytaj dalej »

24 - 25 marca 2010 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Scroll To Top