Home / Archiwum / Archiwum 2010page 37

Archiwum 2010

Bezpłatne szkolenia dla kobiet z terenów wiejskich

„Warsz­taty akty­wi­zu­jące kobiety z tere­nów wiej­skich”, to cykl bez­płat­nych spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych na tere­nie regionu łódz­kiego przez Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski rozpoczął głosowanie nad ostatecznym składem Komisji Europejskiej

Par­la­ment Euro­pej­ski roz­po­czął prze­słu­cha­nia 26 komi­sa­rzy desy­gno­wa­nych przez kraje człon­kow­skie oraz prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Euro­pej­skiej Jose Manu­ela Bar­roso, które potrwają do ... Czytaj dalej »

Otwarcie filii biura poselskiego w Koluszkach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego otwo­rzyła filię biura posel­skiego w Kolusz­kach. Mie­ści się ona przy ul. 11-go Listo­pada 65, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top