Home / Archiwum / Archiwum 2010page 4

Archiwum 2010

Stanowisko PE w sprawie nierentownych kopalń

Par­la­ment Euro­pej­ski pod­czas sesji w Stras­bo­urgu zajął sta­no­wi­sko doty­czące udzie­la­nia wspar­cia dla zamy­ka­nych nie­ren­tow­nych kopalń węgla kamien­nego. Pomoc taką pań­stwa ... Czytaj dalej »

90-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi

W sobotę miały miej­sce uro­czy­ste obchody jubi­le­uszu 90-lecia IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Emi­lii Scza­niec­kiej w Łodzi. Z tej oka­zji Joanna ... Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi ma nowego patrona

Od dziś Szkoła Pod­sta­wowa nr  174 w Łodzi, przy ulicy Gał­czyń­skiego 6, będzie nosić imię Jana Machul­skiego. Na uro­czy­sto­ści nada­nia  ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasburg 22-25 listopada 2010 r.

Depu­to­wani do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­czas sesji zamie­rzają deba­to­wać z prze­wod­ni­czą­cym Bar­roso o pato­wej sytu­acji z unij­nym budże­tem i pracy Komi­sji ... Czytaj dalej »

Przyszłość europejskiej polityki sportowej

Na dzi­siej­szym posie­dze­niu Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji dys­ku­to­wano na temat przy­szłej euro­pej­skiej poli­tyki sportowej. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na  pro­pa­go­wa­nie sportu ... Czytaj dalej »

Konkurs wiedzy o UE w Zduńskiej Woli - 17 listopada 2010 r.

Czytaj dalej »

Konkurs wiedzy o Unii w Zduńskiej Woli

Dobiegł końca kil­ku­eta­powy Kon­kurs wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej orga­ni­zo­wany dla uczniów klas I-III szkół ponad­gim­na­zjal­nych w Zduń­skiej Woli. Hono­rowy patro­nat ... Czytaj dalej »

Solidarność wczoraj i dziś

Głów­nym prze­sła­niem kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Jaro­sława Wałęsę posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która odbyła się w Bruk­seli 16 listo­pada 2010 roku, ... Czytaj dalej »

25 listopada 2010 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

22 listopada 2010 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

22 - 25 listopada 2010 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

18 listopada 2010 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

Scroll To Top