Home / Archiwum / Archiwum 2010page 5

Archiwum 2010

Uroczystości odpustowe w Drzewocinach

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych ku czci Naj­święt­szej Maryi Panny Ostro­bram­skiej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Cari­tas Archi­die­ce­zji Łódz­kiej w ... Czytaj dalej »

Wyzwania demograficzne i solidarność międzypokoleniowa

Par­la­ment  Euro­pej­ski przy­jął rezo­lu­cję w spra­wie wyzwań demo­gra­ficz­nych i soli­dar­no­ści mię­dzy poko­le­niami. Zwró­cił w niej uwagę na pro­blem dys­kry­mi­na­cji osób ... Czytaj dalej »

Sesja Parlamentu Europejskiego

W Bruk­seli, 10 i 11 listo­pada br. odbyła się mini­sejsa Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pod­czas niej posło­wie deba­to­wali nad kil­koma spra­woz­da­niami. Mię­dzy ... Czytaj dalej »

Święto Niepodległości

Łódz­kie obchody Święta Nie­pod­le­gło­ści roz­po­częła uro­czy­sta Msza św. w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej. Nabo­żeń­stwo w inten­cji Ojczy­zny cele­bro­wał Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup ... Czytaj dalej »

Posiedzenie Delegacji Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Cuenca

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, w ramach człon­ko­stwa w Dele­ga­cji Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego, w dniach od 3 do 5 listo­pada, uczest­ni­czyła w ... Czytaj dalej »

Otwarcie wystawy “Re-viva! Łódź”

W dniu dzi­siej­szym w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Bruk­seli odbyło się uro­czy­ste otwar­cie wystawy foto­gra­ficz­nej Re-viva Łódź, któ­rej orga­ni­za­to­rem była Joanna ... Czytaj dalej »

Raport Komisji Europejskiej w sprawie narkotyków

Komi­sja Euro­pej­ska opu­bli­ko­wała  raport na temat nar­ko­ty­ków w UE. Wzywa w nim pań­stwa człon­kow­skie do pil­nego roz­wią­za­nia pro­blemu dopa­la­czy. Zapo­wie­działa ... Czytaj dalej »

Konwencja regionalna Platformy Obywatelskiej

W Fil­har­mo­nii Łódz­kiej odbyła się regio­nalna kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP. Pod­czas niej zapre­zen­to­wani zostali kan­dy­daci star­tu­jący w zbli­ża­ją­cych się wybo­rach ... Czytaj dalej »

Wystąpienie komisarz Androulli Vassiliou podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji

Andro­ulla Vas­si­liou, komi­sarz ds. edu­ka­cji, kul­tury, wie­lo­ję­zycz­no­ści i mło­dzieży przed­sta­wiła, pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji, główne kie­runki dzia­łań Komi­sji ... Czytaj dalej »

Fundusze europejskie szansą na rozwój przedsiębiorstw - Rzgów

W miniony pią­tek w Rzgo­wie odbyły się kolejne bez­płatne warsz­taty infor­ma­cyjno – szko­le­niowe „Fun­du­sze euro­pej­skie szansą na roz­wój przed­się­biorstw”, któ­rych ... Czytaj dalej »

Wspomnienia ze stażu pana Tadeusza Zawilskiego

Gdy 1 wrze­śnia 2010 roku o godzi­nie 9 rano wsze­dłem do budynku Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Bruk­seli nie spo­dzie­wa­łem się nawet, ... Czytaj dalej »

Kino i tożsamość europejska

W środę odbyło się wysłu­cha­nie publiczne pt.: „Kino i toż­sa­mość euro­pej­ska”. Deba­to­wano o przy­szłej poli­tyce Unii Euro­pej­skiej w zakre­sie kine­ma­to­gra­fii ... Czytaj dalej »

Scroll To Top