Home / Archiwum / Archiwum 2011

Archiwum 2011

Życzenia świąteczne

Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne łódzkich samorządowców

Dzi­siaj w małej sali Rady Miej­skiej w Łodzi odbyło sie tra­dy­cyjne spo­tka­nie wigi­lijne łódz­kich rad­nych, par­la­men­ta­rzy­stów, przed­sta­wi­cieli władz woje­wódz­kich pań­stwo­wych ... Czytaj dalej »

Wspomnienia ze stażu Pani Magdaleny Pieli

W listo­pa­dzie ubie­głego roku zde­cy­do­wa­łam się apli­ko­wać na staż w biu­rze Pani poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, nie do końca wie­rząc w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska o sytuacji i prawach osób niepełnosprawnych dla Parliamentary Magazin

Czytaj dalej »

Teraz ONE

Wczo­raj w Muzeum Włó­kien­nic­twa miała miej­sce kon­fe­ren­cja: “Teraz ONE”. Jest to inau­gu­ra­cja przy­go­to­wań do ogól­no­pol­skiego wyda­rze­nia arty­stycz­nego oraz spo­łecz­nego, two­rzo­nego ... Czytaj dalej »

Program „Europa dla obywateli”

Na posie­dze­niu komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji Pani Komi­sarz Viviane Reding przed­sta­wiła pro­gram nie­dawno przy­jęty przez Komi­sję Euro­pej­ską pod nazwą “Europa ... Czytaj dalej »

Wigilijne spotkanie w Oświatowej Solidarności

NSZZ „Soli­dar­ność” Mię­dzy­re­gio­nal­nej Sek­cji Oświaty i Wycho­wa­nia Ziemi Łódz­kiej zor­ga­ni­zo­wała dziś dla swo­ich człon­ków spo­tka­nie wigi­lijne. Wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia, świą­teczne ... Czytaj dalej »

Dyrekcja oraz nauczyciele SP nr 149 w roli aktorów

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Naro­dze­nia dyrek­cja oraz nauczy­ciele SP nr 149 w Łodzi przy­go­to­wali dla zapro­szo­nych gości oraz ... Czytaj dalej »

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia na ziemi brzezińskiej”

Dziś w Brze­zi­nach odbyło się spo­tka­nie “Wokół świą­tecz­nego stołu”, zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­sze­nie “Part­ner­stwo Ziemi Brze­ziń­skiej”, w ramach pro­jektu “Tra­dy­cja Świąt ... Czytaj dalej »

Gwiazdka 2011 w Zgierzu

W dniu wczo­raj­szym Święty Miko­łaj odwie­dził Zgierz. Akcja “Gwiazdka 2011″ była zor­ga­ni­zo­wana poraz czwarty a jej ini­cja­to­rem jest Agnieszka Hanaj­czyk poseł ... Czytaj dalej »

Konkurs w Górkach Dużych - 19.12.2011 r.

Czytaj dalej »

Konkurs w Górkach Dużych

W dniu dzi­siej­szym w Szkole Pod­sta­wo­wej im. F. Kuja­wiń­skiego w Gór­kach Dużych odbył się „Kon­kurs wie­dzy o kra­jach Unii Euro­pej­skiej” ... Czytaj dalej »

Scroll To Top