Home / Archiwum / Archiwum 2011page 10

Archiwum 2011

Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną sobotę uczest­ni­czyła w inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego, w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym w Łodzi. ... Czytaj dalej »

Bezpłatne badania profilaktyczne

Sobota, 8 paź­dzier­nika 2011 roku, stała pod zna­kiem badań pro­fi­lak­tycz­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych w związku z akcją walki z rakiem piersi. W ... Czytaj dalej »

Inauguracyjny mecz koszykarek Widzewa - 5.10.2011 r.

Czytaj dalej »

Inauguracyjny mecz koszykarek Widzewa

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem pod­czas inau­gu­ra­cyj­nego meczu koszy­ka­rek Widzewa. Zawod­niczki z al. Pił­sud­skiego w pierw­szym meczu ... Czytaj dalej »

12 - 13 października 2011 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Widziane z Brukseli - Uniejowskie Strony

W nume­rze 3/31/2011 “Unie­jow­skie Strony”, uka­zał się kolejny arty­kuł z cyklu: “Widziane z Bruk­seli” Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Europejski Tydzień Regionów i Miast – “Open Days” w Brukseli

W dniach od 10 do 13 paź­dzier­nika 2011r. juz po raz dzie­wiąty za sprawą Euro­pej­skiego Tygo­dnia Regio­nów i Miast Bruk­sela ... Czytaj dalej »

Aktualne konkursy o dofinansowanie z funduszy unijnych

Zachę­camy pań­stwa do zapo­zna­nia się z aktu­al­nymi nabo­rami wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Inno­wa­cyjna Gospo­darka oraz Pro­gramu Roz­woju ... Czytaj dalej »

Przed mini sesją PE: Bruksela 12 – 13 października 2011 roku

Pod­czas zbli­ża­ją­cej się mini sesji PE w Bruk­seli posło­wie pierw­szego dnia zajmą się w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­niami do szczytu Rady Euro­pej­skiej, ... Czytaj dalej »

11 października 2011 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Porozumienie w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony

Dzi­siaj na wspól­nym posie­dze­niu komi­sji praw kobiet i rów­no­upraw­nie­nia oraz komi­sji wol­no­ści oby­wa­tel­skich, spra­wie­dli­wo­ści i spraw wewnętrz­nych posło­wie przy­jęli jed­no­myśl­nie, ... Czytaj dalej »

Media o II Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem Piersi

O trwa­ją­cym wła­śnie II Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem Piersi zor­ga­ni­zo­wa­nym pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top